Strategien er utarbeidet av en egen strategigruppe for HelseOmsorg21 (HO21) (link) og ble overlevert statsministeren og helseministeren i dag. Spekter har vært representert i Topplederforumet i HO21 ved administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Strategien vil være et viktig grunnlag for regjeringens prioriteringer fremover, og være styringsgivende for arbeidet til Topplederforumet for HO21 fremover.

Viktig innspill til morgendagens helse-Norge

Krauss viser til at helse og omsorg er et voksende marked, og at bred næringsutvikling er helt nødvendig i et land som har sine hovedinntekter fra et oljemarked som på sikt svekkes.

- Regjeringen har vært tydelig på at samspillet mellom private og offentlige aktører skal styrkes, sist i forbindelse med lanseringen av fritt behandlingsvalg, og forutsetningene for næringsutvikling er svært gode innen helse og omsorg. Strategien vil for øvrig være et viktig innspill inn mot arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan, sier Krauss.

Alle steiner må snus

Krauss minner om at dersom man skal få full effekt av innovasjoner, må det først være skapt en felles problemforståelse og erkjennelse av at innovasjon er nødvendig for å løse velferdsoppgavene framover.

- Det innebærer at det må settes tydelige mål for innovasjon i virksomhetene. Ingenting kan være hellig - verken hvem som skal gjøre hva, hvilken kompetanse de har eller hvordan arbeid og arbeidstid skal organiseres. Det vil bli viktige suksesskriterier, mener Krauss.

Bærekraft er avgjørende

Spekter er også fornøyd med at velferdssystemets bærekraft er vektlagt i strategien.

- Som kjent blir det stadig færre arbeidstakere bak hver pensjonist. Derfor må alle jobbe mest mulig og lengst mulig med riktigst mulig kompetanse. Vi må dessuten finne nye og smarte måter å løse oppgavene på, noe denne strategien beskriver godt, sier Krauss.