Krisepakken som ble lagt frem av Kulturministeren mandag 19. oktober inneholder 500 millioner kroner som settes av til den nye stimuleringsordningen, 200 millioner kroner til kompensasjon for arrangører og underleverandører, som gradvis trappes ned utover høsten til den opphører fra og med 1. januar 2021, og 130 mill. kroner til etablerte ordninger. I tillegg kommer det 55 millioner kroner til Norsk filminstitutt, 50 millioner kroner til Norsk kulturfond, 8 millioner kroner til KORO – Kunst i offentlig rom med prosjekter over hele landet, 17 millioner kroner til innkjøp av kunst ved 14 kunstmuseer. 70 millioner står på vent.

Arrangørene vil kunne søke om dekning av driftskostnader de har til et arrangement. Det innebærer at arrangørene regner inn honorar til artistene og utøverne som blir engasjert, og til underleverandørene som brukes, for eksempel til leie av lokaler og honorar til arrangøren selv. I tillegg legges det opp til en driftsmargin på inntil tre prosent. I forslaget til ny stimuleringsordning som kom på høring 9. oktober lå det ikke inne noen driftsmargin.

– Det er positivt at de har justert forskriften blant annet ved å legge inn en driftsmargin på tre prosent. Spekter har tatt til orde for dette, og vi er fornøyde med at regjeringen har tatt dette med, sier Larsen.

I tillegg åpner regjeringen for at de som er registrert i frivillighetsregisteret nå kan søke, og at kommunale kulturhus og kinoer også faller inn under ordningen.

Regjeringen er opptatt av at hele næringskjeden skal nyte godt av ordningen, ved at arrangørene settes i stand til å gjennomføre arrangementer og betale sine leverandører. Også underleverandørene skal merke pengestrømmen.

– Kulturministeren har fremhevet viktigheten av at ordningen bidrar til at hjulene holdes i gang i alle deler av næringskjeden i kultursektoren. Dette er viktig for at vi skal ha et godt og velfungerende kulturliv også når vi står på andre siden av denne krisen. Spekter vil derfor følge ordningen med argusøyne for å se at den fungerer slik den er tenkt, avslutter Larsen.

Kulturminister Abdi Raja understreket under pressekonferansen at han har gitt beskjed til Kulturrådet at det må være en fortløpende og effektiv saksbehandling slik at utbetalingene kan skje raskt.

Ordningen har tilbakevirkende kraft fra 1. oktober. Kulturdepartementet varsler videre at én mrd. er satt av til stimuleringsordningen for første halvår i 2021, med mulighet for forlengelse dersom smittevernsituasjonen ikke er endret.

Her finner du den tilhørende forskriften