Regjeringen, Spekter, KS og hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden ble i vår enige om en avtale om ny offentlig tjenestepensjon. Arbeidstakersiden har nå gjennomført uravstemning om avtalen, og fikk et stort ja-flertall for den nye pensjonsordningen.

De fleste av Spekters medlemmer har de siste årene innført innskuddspensjonsordninger, og er ikke omfattet av offentlig tjenestepensjon. Unntakene er helseforetakene og noen andre virksomheter.

Den nye offentlige tjenestepensjonen blir iverksatt fra 1.1.2020, og gjelder de som er født i 1963 og senere. Ordningen reduserer forskjellene mellom pensjonsordningene i privat og offentlig sektor noe. Arbeidstakere kan bevege seg mellom sektorene uten tap av pensjonsrettigheter.

Utfordringen er imidlertid at offentlig ansatte som er født før 1963, fortsatt ikke vil ha mulighet til å kombinere arbeid og pensjon, slik ansatte i privat sektor kan. Dermed er det fortsatt ikke lagt optimalt til rette for målet i pensjonsforliket, om at flest mulig skal kunne stå lengst mulig i jobb.

Lenger i jobb = mer i pensjon

Den nye pensjonsordningen innebærer at ansatte i offentlig sektor gis mulighet for å kompensere for levealdersjusteringen ved å arbeide lengre. Alle år i arbeid øker pensjonsbeholdningen. Jo lenger man jobber, dess høyere pensjon får man.

Fortsatt uforutsigbart for arbeidsgiver

En svakhet med ordningen, er at all opptjent pensjon skal reguleres med lønnsvekst (G-reguleres). Dette gjelder også pensjonsopptjeningen for arbeidstakere som slutter i offentlig sektor. Ordningen gir derfor fortsatt betydelige balanseføringskrav, og utgiftene er ikke like forutsigbare som i innskuddsordninger.

Dette er derfor en ordning tilpasset offentlig forvaltning, og ikke virksomheter som er i et marked. For mange av Spekters virksomheter med offentlig tjenestepensjon vil derfor en overgang til innskuddspensjon fortsatt være eneste alternativ.

Fortsatt uavklart om særaldersgrenser

Partene har ikke avklart hva som skal gjøres med særaldersgrensene i offentlig sektor. Dette skal det arbeides videre med i høst.

Ett felles pensjonssystem må være målet

Spekters primærstandpunkt er ett felles pensjonssystem for hele norsk arbeidsliv. Løsningen er et skritt i riktig retning med tanke på dette, men det er fortsatt betydelige forskjeller mellom privat og offentlig sektor. Et felles pensjonssystem er derfor fortsatt en målsetting som det er viktig at vi holder fast ved.