Teknologiutvikling og opphavsrett er et av Spekters sektorpolitiske innsatsområder. Seminarets formål var å drøfte digital endring, gi kunnskap om innholdet i forslag til ny åndsverkslov og få innspill fra medlemsvirksomhetene til Spekters videre arbeid med høringsuttalelse.

Medieutviklingssjef i NRK Heidrun Reisæter innledet om temaet «Hvordan jobbe med digital endring». Hun understreket betydningen av at hele organisasjonen må ønske endring og at det starter på toppen i virksomheten.

- Vi står foran store utfordringer. Medievanene endres. Vi må forstå barn og ungdoms bruk av digitale medier for å forstå framtidens digitale virkelighet. De unge endrer brukervaner først, vi må henge med. NRK skal være et mediehus i verdensklasse, og for å få til det må vi være i et kontinuerlig læringsmodus, sa Reisæter.

Partner Stine Helén Pettersen i advokatfirmaet Bing Hodneland innledet om forslag til ny  åndsverklov og hvilke utfordringer og muligheter som ligger i lovforslaget.

- Dagens åndsverklov er komplisert, fragmentert og moden for endring. Gjennom høringen må høringsinstansene bidra til at den nye loven blir enklere og mer forutsigbar å forholde seg til. Den nye åndsverksloven må forholde seg til den teknologiske utviklingen i samfunnet på en bedre måte enn dagens lovverk, sa Pettersen.