Spekter er positive til at stortingsmeldingen legger sterk vekt på demokrati, armlengdes avstand og ytringsfrihet. Det legges dermed et godt rammeverk for framtidig mediepolitikk i stortingsmeldingen.

- Mediemangfold vektlegges i meldingen. Det slåes fast at NRK med sine ulike plattformer og digitale tilbud ikke har negativ virkning på konkurransen med private mediebedrifter, noe som også støttes av Medietilsynets rapport fra 2018. Spekter mener derfor at NRK er avgjørende for å nå de mål om demokrati og ytringsfrihet som blir fastslått i både kulturmeldingen og i stortingsmeldingen, sa Høven.

Forutsigbar finansiering er avgjørende

Med den fireårig funderte nye NRK-skatten foreslåes en ny finansieringsordning for NRK som er plattformnøytral, har sosial profil og som vil kunne gi stor grad av forutsigbarhet.

- Med finansieringsordningen og de overordnede perspektivene om demokrati, ytringsfrihet og armlengdes avstand bygger det opp under NRKs samfunnsmessige posisjon. Det er positivt, og det står i sterk kontrast til situasjonen for Danmarks Radio, som både må gjennomføre budsjettmessige kutt og samtidig har fått et innskrenket mandat. Spekter er derfor positive til en løsning der mediestøtten til NRK fastsettes av Stortinget innenfor rammen av et lovfestet fireårig styringssignal, sa Høven.

Ordningen med mediestøtteråd bør evalueres

Spekter er i utgangspunktet positive til at det etableres et Mediestøtteråd. Dette vil styrke prinsippet om armlengdes avstand mellom bevilgende myndighet og mottaker av støtten. Samtidig vil Spekter understreke at dette er en ny ordning hvor det er viktig at Mediestøtterådets arbeid evalueres etter at det har fungert over en periode.

- Både for Stortinget og for virksomhetene som mottar mediestøtte av rådet, er det avgjørende at det er full transparens i mediestøtterådets arbeid og at ordningen kan endres hvis den ikke fungerer i henhold til forutsetningene og mandatet, sa Høven.

Et bredt forlik

Spekter tok til slutt i høringen opp behovet for et bredt mediepolitisk forlik på Stortinget som står seg gjennom skiftende regjeringer.

- Dette er viktig for å kunne ivareta en forutsigbar finansiering og styring av NRK, sa Høven. 

Se opptak av høringen på Stortingets Nett-TV