Samferdselsdepartementet jobber med en reform av norsk jernbane, og har bedt om innspill til hvordan man best kan oppnå følgende tre målsetninger: Mer konkurranse om persontrafikk på tog, mer godstransport på jernbanen og et bedre marked for drift og vedlikehold. Arbeidsgiverforeningen Spekter støtter opp om alle tre målsetningene, og har noen innspill til hvordan man kan nå dem.

Konkurranse gir bedre utnyttelse av samfunnets ressurser

Erfaringene fra andre land viser at konkurranse innen persontrafikk på jernbane gir positive effekter for kostnadsutvikling og tilbudenes kvalitet. Gradvis innføring av konkurranse har vist seg best, noe erfaringene fra Sverige viser.

Det er en del organisatorisk og teknisk usikkerhet knyttet til det norske markedet. Blant annet gjelder det framtidig organisering og kvalitet på infrastrukturen. Disse usikkerhetsmomentene bør avklares før man iverksetter konkurransen.

Spekter mener en egnet norsk modell kan være være å skille mellom konkurranse om offentlige kjøp og ren kommersiell trafikk. Det vil i praksis innebære:

  • Ulike banestrekninger/togtilbud legges ut i form av internasjonale anbud med konkurranse mellom godkjente trafikkselskap (offentlige kjøp av transport).
  • Det åpnes for fri konkurranse mellom godkjente trafikkselskap på de mest attraktive banestrekningene/tilbudene der det ikke er behov for offentlige kjøp.

Godstogene trenger en bedre jernbane

Velfungerende infrastruktur er den mest grunnleggende rammebetingelsen for et velfungerende godsmarked på jernbanen. Økt vedlikeholdsinnsats, samt fortgang i arbeidene med godsterminalene på Alnabru og sør for Trondheim er avgjørende. I tillegg er det viktig for næringen at regjeringserklæringens punkter om konkurransenøytrale jernbaneterminaler og prioritering av godstog mellom klokken 18.00 og 05.00 følges opp så raskt som mulig.

Bedre marked for drift og vedlikehold krever strukturelle endringer

Arbeidsgiverforeningen Spekter mener at den viktigste nødvendige endringen vil være at det raskt fattes et prinsippvedtak om å skille forretning og forvaltning innen jernbaneinfrastruktur i Norge, og at det settes en dato for når skillet skal være gjennomført.

I praksis vil det si at Jernbaneverket beholder forvaltningsoppgavene, eksempelvis eier- og byggherrefunksjonen, herunder visitasjon og kontroll av anlegg, samt bestillerfunksjoner. Alle produksjonsoppgaver innen drift, vedlikehold og fornyelse bør utføres av leverandørmarkedet.

Jernbaneverket må beholde nøkkelpersonell som er nødvendig for å utføre visitasjon og kontroll med jernbaneinfrastrukturens tilstand, og for å utøve byggherre- og bestillerfunksjonene innen drift og vedlikehold på en effektiv måte.

Det øvrige drifts- og vedlikeholdspersonellet som Jernbaneverket har i dag, må ivaretas på en god måte i prosessen. Her er prosessene med etablering av Mesta AS og Baneservice AS forbilder. Det er viktig at det vises handlekraft, slik at prosessen ikke tar unødvendig lang tid, eller skaper usikkerhet for ansatte og andre om framdrift og mål.

Les hele innspillet fra Spekter her