Norge fra særstilling til omstilling

Norge går inn i en utfordrende periode med fall i petroleumsinntektene og en økende andel eldre, samtidig som det er høye forventninger til hva staten skal levere av velferdstjenester. Det blir behov for å styre innsatsen også innen samferdselsområdet mot tiltak som gir større netto nytte for samfunnet.  Det gir større produktivitet, verdiskapning og velferd. Det gjør også at Norge får evne til å bygge ut mer og bedre samferdselsinfrastruktur enn vi ellers ville hatt.

NTP må være mer enn en statlig infrastrukturplan

For å få mer effektiv utnyttelse av midlene i samferdselssektoren, må et helhetlig sett virkemidler med vekt på økonomiske incentiv, kollektivtrafikk og arealpolitikk vektlegges i Nasjonal transportplan (NTP). Det bør knyttes strenge krav til at alle statlige investeringer og økonomisk støtte til lokal og regional infrastruktur og kollektivtrafikk understøttes av fortetting og andre tiltak som øker nytteverdien av tiltakene.

Spekter støtter prioritering av de mest nyttige tiltakene. Drift og vedlikehold og å ta igjen vedlikeholdsetterslepet må settes øverst på prioriteringslista fordi det er grunnleggende for at samferdselssystemet skal fungere. Spekter støtter en effektiv løsning av byutfordringene gjennom bymiljøavtaler og belønningsmidler. Eksisterende infrastruktur må utnyttes bedre gjennom informasjon, prisdifferensiering, avgrensede investeringstiltak og teknologi for intelligente transportsystemer (ITS). Midlene som gjenstår, anbefales brukt til utbygginger rangert etter samfunnsøkonomisk netto nytte.

Klarhet om hvor vi skal og effektiv gjennomføring

Samferdselssektoren er avhengig av en tydelig, overordnet og forutsigbar politisk styring. Til gjennomføringen anbefaler Spekter virksomhetsorganisering, begrunnet i behovet for å forvalte verdier slik at samfunnet får et best mulig tilbud igjen for pengene, og slik at politikerne får sterkere strategisk kontroll. For å styrke virksomhetenes evne til å løse samfunnsoppdraget sitt, bør de også få større muligheter til å skape egenfinansiering gjennom eiendomsutvikling ved kollektivknutepunkt. Fireårsintervallet for NTP må kombineres med større grad av korresponderende fireårige bevilgningsfullmakter. Det vil gi bedre politisk styrbarhet og forutsigbarhet.

Ny teknologi gir nye muligheter

Potensialet i teknologi for intelligente trafikksystemer bør brukes til å skape bedre tjenester med lavere kostnader. Norge bør ta en lederrolle i teknologiutviklingen, og utnytte egne styrker til industrialisering. Potensialet i nullutslippskjøretøy og bedret informasjonsflyt må tas hensyn til i det framtidige transportsystemet.

Les Spekters høringssvar til grunnlagsdokumentet for NTP 2018 - 2019: