I helsenæringsmeldingen som næringsminister Torbjørn Røe Isaksen la frem i dag, trekkes det frem at næringslivet kan bidra til både bedre løsninger og en mer effektiv ressursbruk i helsesektoren. Det slås videre fast at helse- og omsorgssektoren skal være en krevende utviklingspartner og kunde som samtidig stiller krav til dokumentasjon.

– Det er betimelig at viktigheten av et konstruktivt, forutsigbart og profesjonelt samspill mellom næringsliv og helse- og omsorgssektoren tydeliggjøres i meldingen. Det er videre positivt at meldingen berører utvikling av tjenester, like mye som utvikling av tekniske produkter. Dette er i tråd med Spekters tidligere innspill til meldingsarbeidet, sier Larsen.

Helsenæringsmeldingen trekker frem blant annet tre hovedområder, kultur for samarbeid, gode rammebetingelser og helse- og omsorgssektoren som attraktiv samarbeidspartner.

– Det skjer i dag mye innovasjon og næringsutvikling i og i samarbeid mellom helseforetakene og næringslivet. Samtidig er det bra at meldingen tar opp mulige barrierer som kan være til hinder for et bedre samarbeid. Vi ser videreutvikling av finansieringssystemet i sykehussektoren som et viktig element i dette. Det er behov for incentiver som understøtter bruk av nye løsninger, og med det også bidrar til næringsutvikling, sier Larsen.

Spekter støtter også ønsket om å legge bedre til rette for kliniske studier. Det gir muligheter for nye behandlingsformer på et tidligere tidspunkt, noe som er viktig for pasienter og for sykehusene, samtidig som det er nødvendig for helsenæringens utvikling av nye produkter.

I Spekters innspill til meldingsarbeidet tok vi også opp betydningen av hjemmemarkedet og offentlig innkjøpspolitikk. Det er derfor positivt at temaet offentlige anskaffelser vies plass i meldingen, og sees i sammenheng med stortingsmeldingen og offentlige anskaffelser som vil bli lagt frem om kort tid. Innovative anskaffelser og partnerskapsmodeller er særlig omtalt. Det er viktig at det legges til rette for at dette kan tas i bruk i større grad enn i dag.

Spekter vil med interesse vurdere de andre forslagene, blant annet endringer i virkemiddelapparatet.

Les mer om meldingen hos regjeringen.no: Stortingsmelding om helsenæringen