Før årets lønnsoppgjør har arbeidstakerorganisasjonene tydelig signalisert overfor sine medlemmer at lønnsfesten er over og at det må forventes lavere lønnstillegg.

Den fallende oljeprisen siste halvår har bidratt godt til økende realitetsorientering. Skal vi ha vekstkraft også i andre næringer, er vi helt avhengig av at lønnsnivået ikke avviker for mye i forhold til de land vi konkurrerer med.

De siste 10 årene har Norge hatt en lønnsvekst på 60 prosent, mens eurosonen samlet sett har hatt 30 prosent og Tyskland bare 15 prosent.

Lønnsveksten kom i fjor ned på det laveste nivået på 20 år. Men det er viktig at dette også følges opp de neste årene. Noe også partene var enige om i Holden III utvalget som avga sin rapport før fjorårets oppgjør. Her ble det uttrykt enighet om at lønnsveksten må ned på nivå med våre handelspartnere og på lengre sikt at konkurranseevnen må bedres.

Lav prisvekst bidrar til at lave tillegg likevel kan gi reallønnsvekst.

Forhandlingsstart 15. april i Spekter

Forhandlingene i Spekter starter opp onsdag 15. april. Lokale forhandlinger vil trolig bli gjennomført de to siste ukene av april. I helseforetakene mest sannsynlig i begynnelsen av mai.

Torsdag 16. april vil Spekter arrangere et informasjonsmøte der vi orienterer om frontfagsoppgjøret, de innledende forhandlingene i Spekter og gir gode råd for de lokale forhandlingene. Det vil bli sendt ut egen innkalling til dette møtet.

I tillegg minner vi om at våre virksomheters toppledere er invitert til et frokostmøte fredag 20. mars. Her har vi vært så heldige å få sentralbanksjef Øystein Olsen til å gi sin analyse av den økonomiske situasjonen og på samme møte kommer også pensjonsreformens far Sigbjørn Johnsen som vi har utfordret til å reflektere over utviklingen av pensjonssystemene i Norge, særlig når det gjelder endringer i offentlig tjenestepensjon. 

Pensjon -tema hos noen

Noen av virksomhetene i Spekter avtalte i fjor at endringer i pensjonsordningen er forhandlingstema i årets oppgjør. Manglende kostnadskontroll og forutsigbarhet gjør det helt nødvendig å endre pensjonsordningen fra ytelse til innskudd og disse virksomhetene står derfor foran krevende forhandlinger i årets mellomoppgjør.

I tråd med frontfagets anbefaling i 2014

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) har nå offentliggjort den første rapporten før årets lønnsoppgjør. Tallene viser at lønnsveksten i industribedriftene i NHO i 2014 var på ca 3 ¼ prosent mens den totale nasjonale lønnsveksten anslås til 3,2 prosent.

Basert på SSBs tallmateriale er lønnsveksten i helseforetakene i fjor anslått til 3,4 prosent og i øvrige Spektervirksomheter til 3 ¼ prosent. Lønnsveksten i Staten er anslått til 3 ¼ prosent og i kommunene 3 prosent. Den noe lavere lønnsveksten i kommunene skyldes sent virkningstidspunkt for undervisningssektoren som følge av streik.

TBU kommer med endelige tall i slutten av mars. Da vil det også foreligge statistikk for de enkelte forhandlingsområdene i Spekter Helse.

TBU anslår prisveksten i år til 2 ¼ prosent, noe høyere enn prisveksten i 2014 som endte på 2,0 prosent.

Svekket utsikt for oljenæringen

TBU har vurdert utsiktene for norsk økonomi før årets hovedoppgjør. Kraftig fall i oljeprisen gjennom høsten 2014 og i starten av 2015 svekker utsiktene for oljenæringen. Anslagene for veksten i BNP for Fastlands-Norge for 2015 er gjennomgående klart lavere enn trendvekst. Det forventes at arbeidsledigheten øker i 2015.

Konkurranseevnen bedret seg noe i 2014 som følge av en svekket krone mot slutten av året. Lønnsveksten er imidlertid fortsatt høyere enn hos våre konkurrenter og reduserer den effekten en svekket krone har for konkurranseevnen.