Kvam poengterte at målet med samarbeidserklæringen som er inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet, er at arbeidslivet i større grad skal åpne dørene for flyktninger og innvandrere.

-Å jobbe for økt mangfold i virksomheten er mer krevende enn andre endringsprosesser, men mangfoldige virksomheter oppnår bedre beslutninger, sa seniorrådgiver Morten Sonniks i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Han viste til McKinsey-rapporten «Diversity Matters»  

-Mangfold krever at det ledes på en smart måte, og man må søke etter mangfoldet. Bedre integrering oppnås gjennom tidlig møte med arbeidslivet og arbeidsrettet norskopplæring, sa Sonniks.

Sonniks trakk fram det gode arbeidet som gjøres i mange av Spekters medlemsvirksomheter - Flere virksomheter må stille opp og ta sitt samfunnsansvar. Norge vil tape mye dersom flyktninger og innvandrere ikke blir integrert i samfunnet, understreket Sonniks.

Gode virksomhetseksempler

Oslo universitetssykehus har lang erfaring innen mangfoldsarbeid.

-Særlig viktig er at ledere må være bevisste på hva som preger norsk arbeidsliv for å forstå at innvandrere kan tenke annerledes, påpekte rådgiver Maja Garnaas Kielland.

- Vi jobber aktivt for å videreutvikle kultursensitiv opplæring i klinikkene, og noe så enkelt som å si «Hei!» til hverandre på tvers av nasjonaliteter og yrkesgrupper er et effektivt tiltak som kommer i tillegg til alt det organiserte integreringsarbeidet vi har, fortalte hun,

HR-sjef Elise H. Hannestad i Nettbuss, påpekte at det for deres virksomhet ville ha vært umulig å holde hjulene i gang i storbyene uten dem som har en annen landbakgrunn enn Norge.

- Forskjellighet trenger ikke være noe problem så lenge vi har fokus på det faglige. For Nettbuss handler det om at vi må lykkes med integrering for å lykkes som selskap. Mangfold er derfor en nødvendighet for oss, sa Hannestad.

Også Posten Norge har lang erfaring med mangfold og integrering, og kan blant annet tilby 80 timers norskkurs to ganger i året. Mentorprogram for arbeidsledige innvandrerkvinner er et annet tiltak og Postens interne traineeprogram for flerkulturelle medarbeidere skal kunne løfte riktig kompetanse til riktig nivå.

-Vårt mangfoldsmål 2020, har fokus på å øke mangfoldet også innen ledelse, stab og administrasjon. Etnisk mangfold er et av satsingsområdene innen vårt samfunnsansvar, påpekte Sharmin Ahmed, seniorrådgiver i Posten Norge.

Kommunene har også en sentral rolle i integreringsarbeidet. Hilde Lyngroth Selsing, fagleder, fra Lørenskog kommunes flyktning- og innvandrertjenester,  påpekte at de tilstreber å få til en god match mellom arbeidsgiver og kandidat, og at virksomhet og kommune har et godt samarbeid som er tilpasset virksomhetens behov.

-For oss er det viktig å oppnå vinn – vinn situasjoner slik at både virksomhet og innvandrer lykkes, sa Selsing.

Gode rekrutteringsmuligheter

Steinar Danielsen, seniorrådgiver, i NAV fortalte at 25 000 arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn nå gjennomfører introduksjonsprogrammet og skal ut i arbeidslivet.

-Virksomhetene må se mulighetene dette gir. NAV har en rekke virkemidler i dette arbeidet. Norskopplæring, språkpraksis, arbeidstrening og lønnstilskudd er tiltak som kan brukes, og de kan kombineres for å gi best mulig støtte i integreringen, fastslo Danielsen.

Han trakk spesielt fram mentorordningen, og oppfordret virksomhetene til å søke NAV om å få dekket ordinær timelønn til en mentor inntil 6 måneder.

-Arbeidslivet er en sentral arena i integreringsarbeidet, og det er en viktig oppgave for NAV å komme tidlig inn med yrkesveiledning i mottakene og tidlig arbeidsretting av introduksjonsprogrammet. Da får innvandrerne et bedre utgangspunkt når de skal ut i arbeidslivet, fastslo Danielsen.