På frokostmøtet presenterte Spekter sin kollektivtrafikkstrategi. Blant elementene i strategien, er at det må utvikles en nasjonal kollektivtransportplan må bli del av NTP. Samfunnsnytte må være prioiteringskriterium nummer én, eksisterende infrastruktur må utnyttes bedre og samferdselsbedriftene må få de rammebetingelsene de trenger for å gjennomføre politikken

Plan for kollektivtransporten basert på kundenes etterspørsel

For å sikre at pengene brukes på kollektivtransportprosjekter som henger sammen, ligger på riktig geografisk sted, og gir rask nytte, bør en nasjonal kollektivtransportplan være en del av Nasjonal transportplan.

- Planen må kartlegge hva slags transporttilbud kundene skal ha før man begynner å bygge tunneler, terminaler og broer. Da legger man til grunn hva kundene faktisk kommer til å etterspørre, og trekker opp en strategisk ruteplan som leverer dette. Ruteplanen må brukes til å bestemme hva slags infrastruktur som skal bygges – ikke motsatt, sa Bratten.

Hvorfor skal alle begynne på jobb samtidig?

Hvis 10 prosent av alle bilister og kollektivreisende i rushet flytter sin reise til et annet tidspunkt, sparer vi to til fire milliarder i køkostnader på veiene, og en til to milliarder i trengselskostnader i kollektivtrafikken. Det er viktig for velferdsstatens framtid, fordi mer enn halvparten av befolkningen sier reisetiden har stor eller svært stor betydning for hvor mye de vil jobbe.

- Økonomiske incentiver virker – noe for eksempel tidsdifferensieringen av bompengene i Bergen viser. Men arbeidslivet har også en viktig rolle å spille. Folk sier mer fleksibel turnus/arbeidstidsordning er det viktigste for å kunne variere reisetidspunktet, da må arbeidslivet følge opp, sa Bratten.

Prioritering må til

Det bygges og vedlikeholdes mer enn før, og samferdsel er nok en gang budsjettvinner. Samtidig vet vi at det blir trangere tider i årene som kommer. Fremtiden vil preges av reduserte inntekter fra olje og gassindustrien, færre i yrkesaktiv alder og flere eldre.

- Spekter ønsker å bidra til å forbedre kollektivtransporten og samferdselspolitikken i Norge. Offentlige budsjetter kommer til å bli strammere i fremtiden, og pengene må prioriteres smart og målrettet. Dessuten må virksomhetene få handlingsrom for å kunne foreta den omstillingen som er nødvendig, sa Bratten. 

Spekters kollektivtrafikkstrategi kan du laste ned her: