På Spekters samferdselskonferanse tok den tidligere utbyggingslederen for prosjekter ved Oslo Lufthavn Gardermoen, Telenors hovedkvarter på Fornebu og A-hus til orde for store kontrakter og planprosesser med angitt maksimalt tidsforbruk.

- For eksempel bør Miljøverndepartementets ankebehandling maksimalt ta tre måneder, og samlet tidsløp for statlig reguleringsplan bør ikke overstige 18 måneder. Dette er et av de mest sentrale forholdene for å få fortgang i utbyggingen, sier Sund.

Han utfordret også Stortingspolitikerne til å tverrpolitisk beslutte hvilke prosjekter som skal være prioritert. Samtidig fastslo han at mer bruk av statlige reguleringsplaner er nødvendig.

- De store prioriterte samferdselsprosjektene bør ha statlig utbyggingsplan. De berører alltid flere enn én eller to kommuner, derfor bør staten ha ansvar for planen, sier Sund. 

Sund pekte også på behovet for mer innovasjon og nytenking i næringen.
- Bygg- og anleggsentreprenørene har de siste 10-15 årene hatt en dårlig produktivitetsutvikling og en svært høy prisstigning i Norge. Leverandørmarkedet må jobbe med innovasjon, utvikling og utdanning av egne styrker og øke innsatsen på egen kvalitetssikring, sier Sund.

Tenk helhetlig

Konsernsjef Geir Isaksen i NSB snakket om knutepunktsutvikling og kollektivtrafikk på Spekters samferdselskonferanse.

- For at NSB skal lykkes kreves det at vi tenker helhetlig, ikke bare skinner og togsett, sa konsernsjef Geir Isaksen på dagens konferanse.

Isaksen understreket at det ikke bare er Jernbaneverket som er premissleverandør for NSB, men at det er mange aktører som må spille på samme lag dersom NSB skal levere et godt produkt til brukerne. Store investeringer i infrastruktur må samspille med by- og stedsutvikling ved de kollektive knutepunktene.

- Den største utfordringen for NSB i tiden fremover er befolkningsveksten, avsluttet Isaksen.

-Norsk økonomi tåler samferdselsatsingen

Professor Steinar Strøm mener at norsk økonomi tåler en slik satsing på samferdsel som det legges opp til i NTP, og at pressvirkningene i økonomien vil være håndterbare. Han legger til at handlingsregelen for bruk av oljepenger ikke bør endres. 

– Konjunkturforholdene i Europa kan bidra til lavere byggekostnader, sa professor Strøm. I tillegg til at prosjektene må lyses ut på anbud i Europa mente han at leverandørene bør få ansvar for utbygging, vedlikehold og drift av prosjektet i en nærmere bestemt periode. Gjerne i en 25-års periode.

- Heldigvis har regjeringen lagt planene om lyntog på is, fortsatte Strøm og han påpekte også at noe av det mest gledelige som har skjedd er at regjeringen opprettholder planen om at den indre InterCity-utbyggingen skal være ferdig innen 2024.

Strøm presiserte også at det kun bør være ett bompengeselskap i Norge, og han mente at hver eneste bil i Norge må pålegges å ha en bompengebrikke. Dette gir en effektiv innkreving av bompengene.