Høringen omhandlet Stortingsmeldingen om fremtidens primærhelsetjeneste. Spekters spesialrådgivere Bente Krauss og Svend Dahl pekte på at det i meldingen er lagt vekt på at tjenestenivåene skal samarbeide om pasientene, utveksle kompetanse og at man kan jobbe sammen i eksempelvis ambulante team. Det betyr at det må skje endringer både på system- og individnivå. Spekter mener derfor det må gis helt klare og tydelige oppdrag om hvem som har ansvar for hva.

Kompetanse og arbeidskraftmobilisering blir viktig

Krauss og Dahl viste også til at mens meldingen i stor grad omtaler behovet for spisskompetanse, retter den i liten grad oppmerksomhet mot det store kompetansebehovet som finnes i bredden av tjenestene. For eksempel vil det bli svært viktig å utdanne og rekruttere helsefagarbeidere, gjennom blant annet å etablere flere læreplasser for disse i kommunene.

Spekter mener også at det som et ledd i «Kompetanse 2020»-planen, bør vurderes tiltak som sikrer at kommunene utvikler gode praksisplasser for studenter i høyere utdanning. Kommunene har i motsetning til helseforetakene, ingen lovpålagt plikt i dag til å være praksisarena for studenter i høyere utdanning.

For å kunne dekke kompetansebehovet vil det også være et stort behov for å mobilisere arbeidskraft, blant annet ved å øke andelen som arbeider heltid. Andelen som jobber deltid er svært høyt i primærhelsetjenesten. Samtidig viser undersøkelser at 2 av 3 i deltidsstillinger kan tenke seg å jobbe mer dersom arbeidstiden tilrettelegges bedre. Det vanskeliggjøres av arbeidsmiljølovens rigide system for etablering av arbeidsplaner. Spekter mener derfor at meldingen burde adressere de utfordringer som ligger i arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser

Nye arbeidsformer og oppgavedeling

Spekter støtter regjeringens ambisjoner om å etablere primærhelseteam i kommunene for å koordinere pasientbehandlingen på en god måte, og for å styrke samarbeidet med spesialisthelsetjenesten.

Som et ledd i dette er det et mål å finne en riktigere arbeidsdeling mellom personellgrupper og derved også bedre bruk av de samlede ressurser. Det blir avgjørende for å møte behovet for kapasitetsøkningen vi vet kommer, og derav behovet for flere kompetente helsearbeidere. Det er særlig nyttig å finne områder hvor høyere utdannet personell kan overføre oppgaver til personell med lavere formell kompetanse der dette er forsvarlig.

Spekter understreket at det i meldingen er gitt gode eksempler på hvordan sykepleiere kan ivareta enkelte legeoppgaver. For å få det til, er det avgjørende at finansieringssystemet understøtter slike endringer. På samme måte kan helsefagarbeidere med særlig opplæring, eventuelt videreutdanning, overta sykepleieroppgaver.

Se Spekters høringssvar i Stortingets videoarkiv:
Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité torsdag 1. oktober 2015