Høringen i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, dreide seg om et representantforslag om økt kapasitet og frekvens for lokaltogtrafikken.

Larsen mente forslaget illustrerer hvor komplekst og sammenvevd kollektivtrafikken er.

- Når man diskuterer tiltak og reformer for et bedre og mer effektivt kollektivtilbud, er det avgjørende at den samlede kollektivtrafikken sees under ett, sa Larsen.

Prinsipper for fremtidsrettet organisering av jernbanen

Larsen mente en ny organisasjonsmodell for jernbanen må tydeliggjøre ansvaret og sikre bedre koordinering.
-Dette vil være avgjørende for å sikre nødvendig handlekraft og gjennomføringsevne fra politiske beslutninger og helt ut i utførerleddet, sa han.

Spekter mener følgende prinsipper bør legges til grunn for en ny organisering:

  • Det må etableres tydelige politiske mål for hvilke transportbehov jernbanen skal dekke.  
  • Ansvar må tydeliggjøres og det må være en mer velfungerende koordinering som sikrer en effektiv utnyttelse av kapasiteten.
  • Grensene må tydeliggjøres mellom organisasjonen(e) som skal iverksette Regjeringens politikk og de operatørene som skal utføre transporten på forretningsmessige kriterier. Operatørene, uavhengig av om de er konkurranseutsatte eller ikke, bør ikke lenger være sektorpolitiske virkemidler og organisert under sektordepartementet.
  • Investeringer i baneinfrastruktur og knutepunktutvikling er så omfattende at det må kreves at resultatene over tid kan måles mot positive effekter i markedet.
  • Det bør hurtigst mulig etableres et finansieringssystem som sikrer nødvendige prioriteringer, langsiktighet og forutsigbarhet.
  • Det må etableres en styringsmodell som sikrer effektiv styringsdialog og gode beslutningsarenaer for politikerne når det gjelder de pengestrømmene som skal anvendes til ulike formål.
  • Utvikling av jernbanen må ses i sammenheng med øvrig kollektivtrafikk og lokale og regionale planer for by- og stedsutvikling. Det betyr at eiendom, knutepunktutvikling og infrastrukturutbygging må ses i sammenheng, og opp mot det fremtidige trafikktilbudet.

Larsen understreket at Spekters forlag til prinsipper for en ny organisering vil være gyldig uavhengig om konkurranse velges som virkemiddel eller ikke.

- Velger man politisk at konkurranse skal tas mer i bruk i sektoren, slik vi har sett signaler på i media, er det avgjørende at man sikrer tilstrekkelig elementer å konkurrere om, slik at markedet får mulighet til å levere etter hensikten, sa Larsen.

Han påpekte at det vil være verdt å se på erfaringene fra markedet for lokal rutebusstrafikk. Oslo Economics har på oppdrag fra Spekter utarbeidet rapporten Markedsvurdering for bussbransjen – hva konkurreres det om?

Positiv utvikling

Larsen fastslo at det de siste årene har vært en positiv utvikling og mye å glede seg over når det gjelder i kollektivtrafikk generelt og jernbane spesielt. Bevilgningene til jernbaneformål over statsbudsjettet har økt fra 11,5 milliarder kroner i 2011 til 21 milliarder kroner i 2015. Det er igangsatt store utbygginger av jernbanen.

NSB har i perioden utvidet tilbudet, kjøpt inn mange nye tog, hatt 20 prosent flere reisende og driftsresultatet er nesten tidoblet.

Flytoget har opplevd en svært positiv utvikling med 800 000 nye passasjerer på to år. I fjor kjørte 97 prosent av flytogene uten større forsinkelser.