I et innspill til regjeringens arbeid med retningslinjer for ledergodtgjørelse i selskaper der staten er eier, skriver Spekter at statseide bedrifter bør kunne tilby ledere de samme pensjonsordninger som private bedrifter kan tilby. 

- Det vil kunne begrense muligheten til å rekruttere blant de beste lederkandidatene i markedet dersom man ikke kan tilby pensjonsopptjening over 12 G. Samtidig vil det kunne virke lønnsdrivende ved at selskapene må kompensere ved å øke fastlønnen til berørte ansatte, sier Bratten. 

Vellykket lederskap og klokt lederskap

Spekter understreker at utskilling av statlig virksomhet i egne selskaper, med tilhørende deregulering og etablering av markeder, har vært et viktig tiltak og virkemiddel i moderniseringen av offentlig forvaltning de siste 20 årene.

- I 2008 evaluerte BI på oppdrag fra Spekter flere av disse selskapene, og konkluderte med at utskillingen i all hovedsak har bidratt til flere og billigere tjenester, tydeligere bruker- og kundefokus og den politiske styrbarheten er ivaretatt, sier Bratten.

Hun mener at betydningen av dyktige ledere som har utøvet et klokt lederskap i grenselandet mellom forvaltning og marked ikke skal undervurderes når man ser hvilke resultater utskillingen har gitt.

- Det vil derfor være avgjørende at det etableres ordninger som sikrer at dyktige og erfarne ledere fortsatt finner det attraktivt å ta lederjobber i statlig eide selskaper. Retningslinjene for ledergodtgjørelse i statseide selskaper må legge til rette for dette, sier Bratten.

Dagens retningslinjer fungerer godt

Spekters medlemsvirksomheter som følger statens retningslinjer for lederlønn opplever at retningslinjene fungerer godt. Noen av Spekters medlemmer er også betydelig internasjonalt orientert. For slike selskaper vil det være utfordrende med en lederlønnspraksis som utelukkende baseres på norske forhold. Retningslinjene må være fleksible nok til at slike selskap kan tilby konkurransedyktige betingelser ut fra de markedene de opererer i. Dagens retningslinjer fungerer tilfredsstillende i så måte, skriver Spekter. 

Les hele innspillet fra Spekter her.