Oslo Economics har på oppdrag fra Arbeidsgiverforeningen Spekter analysert utfordringer og illustrert ulike handlingsalternativer for helse- og omsorgssektoren.

-Analysen viser at vi kan komme et stykke på vei ved å jobbe smartere, men at vi står foran krevende veivalg. Hvis noe prioriteres opp, må noe annet prioriteres ned, enten det skjer innen helse- og omsorgssektoren eller i andre deler av økonomien. Vi har vurdert tiltak som effektivisering, redusert tilbud, økt egenbetaling og økt andel av BNP til sektoren. Det vil være et politisk ansvar å prioritere og iverksette tiltak, sa Sæther.

Behovet for helsetjenester øker

Behovet for helse- og omsorgstjenester forventes å øke betydelig i perioden fram mot 2060. Vi blir flere, lever lenger, det kommer stadig flere behandlingsmuligheter og forventningene til offentlig behandling og omsorg øker. Samtidig forventes det at produktivitetsvekst ellers i samfunnet vil øke presset på lønninger og kostnader også i helse- og omsorgssektoren.

- Samfunnets evne til å finansiere helsesektoren vil trolig fortsatt øke som følge av videre vekst i økonomien. Men denne veksten er med dagens prognoser lavere enn veksten i behovet. Vi må derfor innstille oss på et økende gap mellom fremtidig ressursbehov og ressurstilgang i helse- og omsorgssektoren. Det er viktig at beslutningstakere anerkjenner denne utfordringen, sa Sæther.

Felles virkelighetsoppfatning er avgjørende

Oslo Economics viser i sin rapport til at det i Finland var mulig med omfattende reformer først når nasjonen opplevde vedvarende økonomisk nedgang og budsjettunderskudd. Sæther stilte spørsmål om hvordan vi kan være mer i forkant i Norge.

-Jeg tror viktige elementer er å skape en felles forståelse for behovet for endringer blant befolkning, pasienter og helsepersonell. Vi må premiere fornyelse og initiativ, samtidig som det prøves ut nye løsninger for teknologi, organisering og finansiering. Omstilling og nedbemanning må aksepteres. Kostnad og nytte av alle enkelttiltak må vurderes og man må sørge for å beholde legitimiteten i befolkningen. Det er et politisk ansvar å prioritere og iverksette tiltak. Heldigvis har vi kloke politikere i Norge, sa Sæther.

Last ned rapporten hos Oslo Economics:

Rapport om fremtidens helse- og omsorgstjeneste