ISF har gjennomgått forskningen på innvandrerkvinners yrkesdeltagelse fordi det er et område Spekter ønsker mer kunnskap om. Det eksisterer mange myter både om yrkesdeltagelsen blant innvandrere og arbeidsgiveres holdninger til å ansette innvandrere. Lykkes vi med å få flere inn i det ordinære arbeidslivet, vil færre ha behov for trygdeytelser. Det fremmer integrering og legger til rette for at vi kan ha verdens beste velferdstilbud også i fremtiden.

Kontantstøtten gir negativ effekt på yrkesdeltakelsen

Undersøkelsen viser klart den negative effekten av kontantstøtten. Den bidrar i større grad til at mange mødre med innvandrerbakgrunn og mødre med antatt svakere tilknytning til arbeidslivet blir hjemme med barn. Spekter har i lang tid tatt til orde for at ordningen bør avskaffes, blant annet på grunn av de uheldige utslag den gir.

Analysene av arbeidsmarkedet viser at det å få barn har større betydning for yrkesdeltakelsen til innvandrerkvinner enn for andre. Sysselsettingen er klart lavere blant innvandrerkvinner med barn. Blant etterkommerne av innvandrere er imidlertid en større andel i arbeid enn blant nye førstegenerasjons innvandrere i samme alder, særlig når man ser på kvinnene.

Arbeid er avgjørende for integrering

For å opprettholde den norske velferdsstaten med universelle ordninger, er det avgjørende at flest mulig deltar i arbeidslivet. Det er i så måte viktig at også flyktninger og andre innvandrergrupper kommer raskt i jobb når de kommer til Norge. Det er allmenn enighet om at arbeidslivet spiller en sentral rolle i en vellykket integrering i det norske samfunnet.

Undersøkelsen viser som forventet at innvandrere har klart lavere yrkesdeltagelse enn resten av befolkningen, men at etterkommere av innvandrere har høyere yrkesdeltagelse enn sine foreldre. Det er derfor grunn til å si at det er noen lyspunkt i integreringen i arbeidslivet.

Les hele rapporten her:

Kjønn, arbeid og innvandring

Les mer om rapporten i pressen:

Fri fagbevegelse: Kontantstøtte holder mødre med innvandrerbakgrunn hjemme, viser ny undersøkelse. – Nå må galskapen ta slutt, mener Arbeiderpartiet

Bergens Tidende: KrFs bremsekloss fortsetter å bremse