Flere konsert- og kulturhus opplever nå store bortfall av leieinntekter som følge av COVID 19-utbruddet.

- Spekter foreslår derfor i et innspill til kulturdepartementet at kompensasjonsordningen bør utvides slik at også konsert- og kulturhus kan søke direkte om kompensasjon for bortfall av leieinntekter på arrangementet som er blitt avlyst, stengt eller utsatt, sier direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk, Gunnar Larsen.

Ved utsatte arrangementer kan arrangøren få kompensert opptil 100 % av sine merutgifter, men utleier av arrangementslokaler som ikke er forhåndsbetalt vil bli sittende igjen med en betydelig usikkerhet om når deres leieinntekt vil komme, da dette avhenger av hvor lenge restriksjonene fra myndighetene opprettholdes. 

Betydelig likviditetsmessig utfordring

Flere av Spekters medlemmer er svært bekymret og peker på at det for utleier av arrangementslokaler ikke vil være reelle muligheter for å innhente de tapte eller utsatte utleie inntektene ved utleie til andre i restriksjonsperioden. Utsettelsen av arrangementet vil derfor kunne sette utleier i en betydelig likviditetsmessig utfordring og i verste fall medføre konkurs.

- For å kunne søke på tilskuddsordningen med kontantstøtte for næringslivet, må man blant annet være skattepliktig i Norge. Flere av konsert- og kulturhusene i Norge har ikke erverv til formål og er av den grunn helt eller delvis fritatt fra skatteplikt. De vil derfor i liten grad ha mulighet til å søke på kompensasjonsordningen.

Spekter mener derfor at kompensasjonsordningen for arrangører bør utvides slik at også utleier av lokalene til de arrangementene som har blitt avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd fra helsemyndighetene i forbindelse med virusutbruddet inkluderes i ordningen, sier Larsen.

Forslaget fra Spekter er derfor å innlemme utleiere av konsert- og kulturhus i kompensasjonsordningen, slik at også disse skal kunne søke direkte om kompensasjon for bortfall av leieinntekter på arrangementer som er blitt avlyst, stengt eller utsatt.

Lite treffsikre ordninger

Som både arrangør av egne kulturarrangementer og som utleier av lokaler til eksterne arrangører opplever kulturhusene at de ulike støttetiltakene og kompensasjonsordningene som er lagt frem som følge av COVID-19-utbruddet ikke i tilstrekkelig grad sikrer underleverandører innen kultursektoren.

- Vi mener at en utvidelse av ordningen slik vi foreslår vil bidra til å sikre en del av de som har falt mellom to stoler så langt når det kommer til de ulike tiltakene i forbindelse med coronapandemien, sier Larsen.