I høringssvaret til reformen «Fritt behandlingsvalg», påpeker Spekter at selv om intensjonen er å sikre klarhet i roller og ansvar mellom aktørene, er det enkelte områder der dette ikke kommer tydelig nok fram.

Spekter mener blant annet at HELFOs rolle kontra helsetilsynsmyndighetene bør tydeliggjøres. HELFO skal blant annet administrere ordningen med «Fritt behandlingsvalg», og treffe vedtak om godkjenning – og bortfall av godkjenning – for private aktører som skal yte spesialisthelsetjenester betalt av staten.

Det legges opp til tett samarbeid mellom HELFO og tilsynsmyndighetene. For å sikre legitimitet til de ulike rollene og ansvaret, mener Spekter det må ligge klare avgrensninger og transparente metoder for oppfølging og tilsyn.

Spekter skriver videre at selv om plikten til såkalt «samhandling» ligger hos alle aktører, oppfattes det likevel uklart hvor ansvaret starter og stopper i pasientforløpet når flere aktører tar del i behandlingen. Dette gjelder både ansvar for at pasientforløpet skal gå uten forsinkelser eller avsporinger, og ansvar for kvalitet og pasientskader hos disse leverandører.

Positivt med anbud

 Et av målene med «Fritt behandlingsvalg», er å stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive gjennom konkurranse om pasienten. Spekter er enig i regjeringens intensjon om at det er anbud som skal være hovedmekanismen når det gjelder kjøp fra private aktører.

-Reformen er avhengig av at det etableres velfungerende markeder og bygges opp under effektiv ressursbruk i hele spesialisthelsetjenesten, sier Larsen.

Spekter mener anbudsordning understøtter de regionale helseforetakenes «sørge for ansvar», og  bidrar til å øke den samlede kapasiteten i spesialisthelsetjenesten.

- Samtidig er det verdt å merke seg at de regionale helseforetakene gjøres økonomiske ansvarlige for en ordning som ligger utenfor deres kontroll. Det kan gi uklarheter om hvor og i hvilken grad «sørge for ansvaret» ivaretas og hvorvidt prioriteringer er i tråd med lov og forskrifter, sier Larsen.

Spekter minner også om at det er viktig å være oppmerksom på at når de offentlige sykehusene mister pasienttilfang, er det ofte relativt omfattende prosesser som skal til for å nedskalere og effektivisere, endre og omstille pasientforløp.

-Omstilling og restrukturering i helseforetak krever lange prosesser med bred medvirkning av fagfolk, vernetjeneste og tillitsvalgte, sier Larsen.

Les hele Spekters høringssvar her