Fagforbundet arrangerer i dag og i morgen sykehuskonferanse i Bodø. Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre understreket betydningen av trepartssamarbeid på flere områder, også innenfor oppgavedeling, og la i sitt innlegg vekt på at vi nå alle må jobbe sammen om å utvikle sykehusene videre. Han inviterte partene i arbeidslivet til i fellesskap å arbeide for å finne løsninger på behovet for lengre åpningstider, heltidskultur og oppgavedeling i sykehusene. Dette er viktige punkter i den 10-punktsplanen Støre lanserte 30. januar, og han poengterte at trepartssamarbeidet vil være helt sentralt for å få dette til.

Støre understreket at det må være et godt samarbeidsklima blant annet for å få til en god oppgavedeling - det er mange oppgaver som det ikke er gitt at kun en gruppe skal gjøre, og det er pasientens behov som må være det sentrale.

Støre la også vekt på folkehelsearbeid og arbeidet med å forebygge livsstilssykdommer, og svaret kan ikke bare være å ha sterke sykehus, men å legge vekt på folkehelsearbeid og til å møte utfordringene på ny og andre måter. Det kommer blant annet en stortingsmelding om folkehelse i april.

Helse- og omsorgsministeren sa videre at det er viktig å holde fast ved retningen som ligger i samhandlingsreformen. Det blir viktig å flytte tjenestene nærmere der folk bor, og det vil si en styrking av tjenestetilbudet i tilknytning til kommunene. Det må arbeides med å redusere behovet for innleggelser på sykehus, samtidig må det legges mer vekt på blant annet rehabilitering.

-Gledelig at Støre inviterer til trepartssamarbeid

Adm dir Lars Haukaas holdt også et innlegg på dagens konferanse. – Hvis teknologien finnes vil den bli tatt i bruk. Spørsmålet er hva vi skal gjøre i dag som er smart nok for å møte de uendelige mulighetene som finnes, sa Haukaas, som understreket at vi først og fremst på bruke ressurser på å unngå at folk kommer til sykehusene.

– Partene må på banen også når det gjelder folkehelse. Derfor er det gledelig at helse- og omsorgsministeren har invitert til trepartssamarbeid om blant annet dette, sa Lars Haukaas.

Se også intervjuer med Haukaas og Støre hos fagforbundet.no: 

Sykehuskonferansen i Bodø 20. og 21. februar