Sykehusstreiken fortsetter dermed inn i sin femte uke.

Spekter har i årets tariffoppgjør ikke krevd noen endringer i legenes arbeidstidsbestemmelser, men har foreslått at tariffavtalen videreføres slik den er i dag. Dagens tariffavtale gir rom for å planlegge arbeidstiden for leger på flere måter. Spekter ønsker ikke å snevre inn denne muligheten.

Legeforeningen har på sin side stilt krav til endring i avtalen, slik at arbeidsgiver som hovedregel bare skal kunne planlegge arbeidstiden for leger på én bestemt måte i sykehusene, med såkalte rullerende planer. Dette kravet har sykehusene og Spekter sagt nei til.

- Sykehusene må fremdeles ha mulighet for å planlegge på forskjellige måter, både for å sikre best mulige tilbud til pasientene og et godt og forsvarlig arbeidsmiljø. Det er sterkt beklagelig at Legeforeningen streiker for å motsette seg dette, sier Bratten.

Hun beklager sterkt at mange pasienter nå får utsatt sin sykehusbehandling.

- Sykehusene gjør det de kan for at færrest mulig skal bli berørt, men likevel er det dessverre mange pasienter som ikke får det tilbudet de har krav på like raskt som vanlig, sier Bratten 

Forsøkte forhandlingsløsning

Til tross for at Spekter verken har ønske eller krav om noen endringer i legenes tariffavtale, tok Spekter for en drøy uke siden initiativ overfor Legeforeningen med konkrete tilbud for å komme dem i møte slik at streiken kunne avsluttes.

Spekter tilbød løsninger som sikrer kollektivt vern, slik at likhet, forutsigbarhet og medvirkning oppnås.

Spekter foreslo da blant annet å:

  • Nedjustere grensen for legers ukentlige arbeidstid fra maks. 60 timer til maks. 54 timer, slik andre ansatte i helseforetakene har.
  • Fordele arbeidstiden jevnere i hver arbeidsuke for legene, og sikre vern mot mange sammenhengende uker med høy arbeidsbelastning
  • Tydeliggjøre at arbeidsplaner skal settes opp kollektivt og etter drøfting med tillitsvalgte.
  • Klargjøre viktigheten av at gravide leger skal sikres vaktfritak når det er nødvendig.
  • Iverksette en prosess mellom partene for at legenes arbeidstid på sikt skal organiseres innenfor arbeidsmiljølovens grenser.
  • Forhandle om å styrke medvirkningsreglene ytterligere og diskutere ytterligere tiltak for å sikre forsvarlighet.

Spekter var også innstilt på at dersom man kom fra til en forhandlingsløsning, kunne lønnstilleggene til legene og de andre medlemmene i Akademikerne gis fra ordinært tidspunkt i 2016 (1. januar for Legeforeningens medlemmer, 1. mai for medlemmer i andre foreninger i Akademikerne). Det vanlige ved streik, er at lønnstillegg kun utbetales fra streikens avslutning.

Spekters tilbud ble dessverre avvist av Akademikerne.