Skal målet oppnås må kollektivtiltak ha høyeste prioritet for persontrafikken. Samtidig må næringslivets behov for effektiv vare- og godstransport på både veg og bane, inklusive gods-/logistildcterminaler, ivaretas. Utbedring og videre utbygging av vegnettet i regionen må derfor sammen med trafikkregulerende tiltak legge til rette for økt kollektivtrafikk fremfor privatbiltrafikk, samt bedre fremkommelighet og effektive terminaler for gods-/varetransporten.

Arbeidsgiverforeningen Spekter har engasjert seg i utformingen av samferdselssektoren i Norge. Vårt mål har vært at denne skulle være best mulig rustet til å møte fremtidens behov; sørge for økt konkurransekraft gjennom reduserte transportkostnader, få folk på jobb og godset dit det skal i tide. Alt innenfor en trafikksikker og miljøvennlig løsning.

Les hele høringsvaret her: