Det vises til høringsbrev datert 21. september 2017.

Som det fremgår av departementets høringsbrev er det nødvendig nå å fastsette samordningsreglene for de som er født i 1954 og senere.

Også dersom det etableres en ny offentlig tjenestepensjon som ikke skal samordnes med folketrygden vil det i en overgangsperiode være behov for slike regler.

Etter dagens regelverk har mange arbeidstakere en såkalt samordningsfordel ved at ikke all folketrygd er trukket fra bruttopensjonen. Dette innebærer at beregnet samlet pensjon blir høyere enn 66 prosent.

Spekter vil generelt uttale at det ikke er gitt at den økonomiske verdien av dagens samordningsfordeler skal videreføres. Som departementet uttaler kan det diskuteres hvor godt begrunnet dagens samordningsfordeler er. Hensikten med den eksisterende offentlige tjenestepensjonen er å garantere nivået på en samlet pensjon fra folketrygden og tjenestepensjonen, ikke å gi ekstra tjenestepensjon til arbeidstakere med mye folketrygd.

Spesielt er samordningsfordelen i dag stor for deltidsstillinger. Spekter kan ikke se at det er gode argumenter for å videreføre at det skal være en pensjonsmessig fordel å være deltidsansatt. Det er et uttalt mål også i offentlig sektor å stimulere til heltidsstillinger og da må også pensjonssystemet ivareta denne målsettingen.

Den såkalte «fiktivfordelen» i dagens regelverk er for enkelte yrkesgrupper bedre begrunnet, da deler av pensjonsgrunnlaget i den offentlige stillingen, spesielt i staten, kun er pensjonsgivende i folketrygden og ikke i tjenestepensjonen. I vurderingen av i hvilken grad og hvor mye dette bør vektlegges vil også forslag til ny offentlig tjenestepensjon med overgangsregler kunne ha betydning og vi vil spille inn våre synspunkter i den prosessen som nå iverksettes.