Det vises til høringsbrev datert 21. november 2017.

Arbeidsgiverforeningen Spekter gir tilslutning til hovedlinjene i departementets forslag til endring i innskuddspensjonsloven, der det åpnes for at ansatte kan samle sin pensjonskapital på én pensjonskonto.

Forslaget er et viktig virkemiddel for å gi arbeidstakere bedre oversikt over opptjente pensjonsrettigheter. Det vil også kunne ha som effekt at mer av de oppsparte midlene går til pensjon og mindre til administrasjon.

Departementet foreslår å oppheve dagens regel om at arbeidstakeren må ha vært ansatt i minst 12 måneder for å ha krav på å få med seg oppspart pensjonskapital. Vi kan ikke slutte oss til denne foreslåtte endringen.

Spekter er enig i at etablering av egen pensjonskonto reduserer problemene med å samle rettigheter fra kortere arbeidsforhold. Det bør imidlertid, som i dag, være frivillig for arbeidsgiver om slike korte arbeidsforhold skal omfattes av pensjonsordningen.