Det vises til høringsbrev datert 23. februar 2017.

Arbeidsgiverforeningen Spekter støtter hovedintensjonene i utvalgets forslag.

Som utvalget påpeker har det skjedd store endringer i arbeidslivet etter at folketrygden kom i 1967. Kvinners yrkesdeltakelse har økt betydelig og det normale er nå at begge ektefeller er i lønnet arbeid.

Et av de viktige prinsippene i pensjonsreformen har vært å stimulere til arbeid. Dette innebærer at også etterlatteytelser må innrettes slik at dette målet ivaretas. Spekter støtter derfor utvalgets forslag om at etterlattepensjoner erstattes av tidsbegrenset omstillingsstøtte.

Utvalget foreslår videre en bedring av ytelsene til etterlatte barn som har mistet én av sine foreldre, samt en utvidelse av stønadsperioden til fylte 20 år for alle som fortsatt er under utdanning. Spekter slutter seg også til en slik endring. Det er viktig at forholdene legges godt til rette for barn som har mistet foreldre slik at de gis mulighet til utdanning og yrkesdeltakelse mest mulig på linje med andre barn.