Spekter takker for muligheten til å kommentere forslaget til innfasing av rehabilitering i godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg. Forslaget er resultat av en prosess der Helsedirektoratet, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, har vurdert hvilke tjenester innen rehabilitering som oppfyller kriteriene for innfasing, slik at de kan tas inn i godkjenningsordningen fra 1. januar 2019.  

Spekter har deltatt i prosessen ved å møte i konsultasjonsmekanismen opprettet for formålet, og hvor Spekter deltar sammen med Virke og NHO med oppdrag å målbare de private aktørenes vurderinger og synspunkter. Som kjent organiserer Spekter også RHFene og HFene. Deres interesser ivaretas av Helse Sør-Øst i konsultasjonsmekanismen. 

I møtet 6. juni 2018 ble deltakerne invitert til å gi skriftlige innspill om innfasing av nye tjenester, og vi viser til vårt brev til Helsedirektoratet med innspill den 15. august 2018. I den fasen av prosessen ble Spekter og øvrige deltakere i konsultasjonsmekanismen bedt om å gi innspill på seks tjenester som kunne være aktuelle. 

Etter innspill fra deltakerne, dialog med de regionale helseforetakene, nasjonale kompetansetjenester, annen ekspertise og brukerorganisasjoner, har Helsedirektoratet kommet til at disse tjenestene fyller kriteriene for innfasing: 

  • Døgnrehabilitering for benamputasjon, nyamputerte
  • Poliklinisk rehabilitering for pasienter med Parkinsons sykdom
  • Døgnrehabilitering for pasienter med Parkinsons sykdom 

Spekter har ikke forutsetninger for å gå inn i helsefaglige vurderinger, men mener overordnet det er viktig at innfasing av nye tjenester bidrar til godt koordinerte pasientforløp, og at risiko for kompetanseflukt tillegges vekt i vurderingene. 

Gitt Spekters rolle i konsultasjonsmekanismen begrenset vi oss til å samle og formidle syn og oppfatninger fra berørte medlemmer med privat og ideell virksomhet på rehabiliteringsfeltet, da vi sendte innspillet i august. Det samme gjelder nå. 

Blant Spekters medlemmer Valnesfjord Helsesportssenter allerede et tilbud om poliklinisk rehabilitering og døgnrehabilitering for pasienter med Parkinsons sykdom. Tilbudet gis innen rammen av senterets avtaler med Helse Nord RHF. Senteret har spesialist i nevrologi ansatt i 100 % stilling, og har lang erfaring med pasientgruppen. Senteret er således rede til å søke om godkjenning, dersom rehabilitering av pasienter med Parkinsons sykdom på døgnbasis og poliklinisk tas inn i godkjenningsordningen. Valnesfjord Helsesportsenteret anser i likhet med Helsedirektoratet at disse to tjenestene tilfredsstiller kriteriene for innfasing. 

Unicare uttaler seg om tjenesten døgnrehabilitering for benamputasjon, nyamputerte. Selskapet har ingen innsigelse mot at døgnrehabilitering for denne pasientgruppen fases inn i ordningen, men ser det som en viktig og naturlig utvidelse av tjenestetilbudet. I sitt innspill, kommenterer Unicare beskrivelsen av tilbudet slik den er formulert i høringsdokumentet. 

En av kommentarene knytter seg til varigheten av tilbudet, som er satt til 5-7 uker. Unicares erfaring tilsier at dette kan være for kort, med tanke på pasientene ofte er multisyke, og at sårtilheling og protesetilpasning ofte vil kreve lengre behandlingstid. 

Den neste kommentaren knytter seg krav til kompetanse og bemanning, og spesifikt til at legespesialist må inneha sårkompetanse. Unicare påpeker at tilgangen på legespesialister innen fysikalsk medisin og rehabilitering er meget begrenset, og at kravet om sårkompetanse hos legespesialist kan ekskludere institusjoner med erfaring med den aktuelle pasientgruppen. Sårkompetanse vil uansett finnes i det tverrfaglige teamet ved at det også stilles krav om spesiell sårkompetanse hos sykepleier. 

Kompetanse om sårbehandling er styrket og utviklet gjennom videreutdanninger for sykepleiere i samarbeid med spesialist i ortopedisk kirurgi og spesialist i indremedisin over mange år. Spørsmålet er derfor om det må være et ufravikelig krav at også legespesialisten må inneha slik kompetanse.