Arbeidsgiverforeningen Spekter avga høringsuttalelse til lovforslaget om utprøving av selvkjørende motorvogn. Vi påpekte der enkelte utfordringer som kunne oppstå som følge av det foreslåtte kravet om utpeking av en fysisk person som ansvarlig for utprøvingen, i stedet for å bruke juridisk person og dennes ordinære ansvarslinjer.

I § 12 i forslaget til forskrift oppstår litt av den samme problematikken. I høringsnotatet henvises det til lovforslagets § 10, hvor det er «foreslått en plikt for virksomheten/testorganisasjonen å avgi en rapport til myndighetene med en redegjørelse for utprøvingen.» I forskriftsforslagets § 12 er ansvaret for rapportering/logg/utredning imidlertid ikke lagt på virksomheten (den juridiske person som har søkt tillatelsen), men på den som «ansvarlig for utprøvingen». Hvis «ansvarlig for utprøvingen» er å forstå som den utpekte ansvarlige fysiske personen, legger man i forskriften enda mer av ansvaret for en virksomhets aktiviteter på ett individuelt menneske.

På denne bakgrunn mener Arbeidsgiverforeningen Spekter at ordlyden i § 12 Rapportering i forskriftsforslaget bør endres fra «ansvarlig for utprøvingen» til «den som er gitt tillatelse til utprøvingen»