Spekter organiserer mange av de store aktørene innen transport- og logistikksektoren. Utfordringer knyttet til begrensinger i fremkommelighet og klimautslipp er derfor høyt på dagsorden hos våre medlemmer. Ikke minst i en tid hvor de økonomiske rammebetingelsene ser ut til å bli mer krevende, er det viktig å finne kostnadseffektive tiltak. Derfor er Spekter opptatt av at samfunnet må finne løsninger for bedre utnyttelse av allerede eksisterende kapasitet i transportårene, ikke bare investere i nye. Det må også etableres insentiver som kontinuerlig bidrar til redusert forurensing. I dag er det store variasjoner i trafikkbelastning over døgnet, og utnyttelsen av dagens infrastruktur kan åpenbart forbedres. Bedre fordeling av trafikkstrømmene med mindre opphopning i rushtiden er en riktig vei å gå. Kombinert med redusert personbiltrafikk og overføring til kollektivtransport blir resultatet enda bedre. Dette er økonomisk fordelaktig både for samfunnet og den enkelte, og gir bedre fremkommelighet for nyttetransporten.

 

Etter Spekters vurdering vil departementets forslag til endringer i veglova § 27 og vegtrafikkloven 7a bidra til nødvendig modernisering av lovverket. Det vil møte de faktiske behov og gi rom for større bruk av fleksibilitet når det gjelder fastsettelse av takster ut i fra lokale forhold og behov. Tilrettelegging for miljødifferensiering av takstene er viktig for å stimulere til bedre lokal luftkvalitet og reduserte klimagassutslipp. At det også legges til rette for å begrense den totale privatbilbruken i byområdene ved hjelp av økte takster, i stedet for kun å fordele trafikken, vil også bidra til redusert forurensning. Vi forventer også at dette vil gi bedre flyt for nyttetrafikken, noe som gir lavere klimabelastning og bedre økonomi.

En velfungerende og effektiv transportsektor er en viktig forutsetning for sikre velferd og verdiskapning i Norge. Samtidig er transportsektorens klimautfordringer vel kjente. Norges internasjonale forpliktelser og egne målsettinger er krevende, ikke minst for denne sektoren. Norges forpliktelse i klimaavtalen med EU innebærer en reduksjon innen 2030 på 40 % av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor - hvor veitransporten er den største utslippskilden. Gode kombinasjonsløsninger, som både kan bidra til mer effektiv transport og reduserte klimagassutslipp, er derfor svært ønskelig

 

Spekter organiserer mange av de store aktørene innen transport- og logistikksektoren. Utfordringer knyttet til begrensinger i fremkommelighet og klimautslipp er derfor høyt på dagsorden hos våre medlemmer. Ikke minst i en tid hvor de økonomiske rammebetingelsene ser ut til å bli mer krevende, er det viktig å finne kostnadseffektive tiltak. Derfor er Spekter opptatt av at samfunnet må finne løsninger for bedre utnyttelse av allerede eksisterende kapasitet i transportårene, ikke bare investere i nye. Det må også etableres insentiver som kontinuerlig bidrar til redusert forurensing. I dag er det store variasjoner i trafikkbelastning over døgnet, og utnyttelsen av dagens infrastruktur kan åpenbart forbedres. Bedre fordeling av trafikkstrømmene med mindre opphopning i rushtiden er en riktig vei å gå. Kombinert med redusert personbiltrafikk og overføring til kollektivtransport blir resultatet enda bedre. Dette er økonomisk fordelaktig både for samfunnet og den enkelte, og gir bedre fremkommelighet for nyttetransporten.

 

Etter Spekters vurdering vil departementets forslag til endringer i veglova § 27 og vegtrafikkloven 7a bidra til nødvendig modernisering av lovverket. Det vil møte de faktiske behov og gi rom for større bruk av fleksibilitet når det gjelder fastsettelse av takster ut i fra lokale forhold og behov. Tilrettelegging for miljødifferensiering av takstene er viktig for å stimulere til bedre lokal luftkvalitet og reduserte klimagassutslipp. At det også legges til rette for å begrense den totale privatbilbruken i byområdene ved hjelp av økte takster, i stedet for kun å fordele trafikken, vil også bidra til redusert forurensning. Vi forventer også at dette vil gi bedre flyt for nyttetrafikken, noe som gir lavere klimabelastning og bedre økonomi.

En velfungerende og effektiv transportsektor er en viktig forutsetning for sikre velferd og verdiskapning i Norge. Samtidig er transportsektorens klimautfordringer vel kjente. Norges internasjonale forpliktelser og egne målsettinger er krevende, ikke minst for denne sektoren. Norges forpliktelse i klimaavtalen med EU innebærer en reduksjon innen 2030 på 40 % av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor - hvor veitransporten er den største utslippskilden. Gode kombinasjonsløsninger, som både kan bidra til mer effektiv transport og reduserte klimagassutslipp, er derfor svært ønskelig

Spekter organiserer mange av de store aktørene innen transport- og logistikksektoren. Utfordringer knyttet til begrensinger i fremkommelighet og klimautslipp er derfor høyt på dagsorden hos våre medlemmer. Ikke minst i en tid hvor de økonomiske rammebetingelsene ser ut til å bli mer krevende, er det viktig å finne kostnadseffektive tiltak. Derfor er Spekter opptatt av at samfunnet må finne løsninger for bedre utnyttelse av allerede eksisterende kapasitet i transportårene, ikke bare investere i nye. Det må også etableres insentiver som kontinuerlig bidrar til redusert forurensing. I dag er det store variasjoner i trafikkbelastning over døgnet, og utnyttelsen av dagens infrastruktur kan åpenbart forbedres. Bedre fordeling av trafikkstrømmene med mindre opphopning i rushtiden er en riktig vei å gå. Kombinert med redusert personbiltrafikk og overføring til kollektivtransport blir resultatet enda bedre. Dette er økonomisk fordelaktig både for samfunnet og den enkelte, og gir bedre fremkommelighet for nyttetransporten.

Etter Spekters vurdering vil departementets forslag til endringer i veglova § 27 og vegtrafikkloven 7a bidra til nødvendig modernisering av lovverket. Det vil møte de faktiske behov og gi rom for større bruk av fleksibilitet når det gjelder fastsettelse av takster ut i fra lokale forhold og behov. Tilrettelegging for miljødifferensiering av takstene er viktig for å stimulere til bedre lokal luftkvalitet og reduserte klimagassutslipp. At det også legges til rette for å begrense den totale privatbilbruken i byområdene ved hjelp av økte takster, i stedet for kun å fordele trafikken, vil også bidra til redusert forurensning. Vi forventer også at dette vil gi bedre flyt for nyttetrafikken, noe som gir lavere klimabelastning og bedre økonomi.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring---forslag-til-endringar-i-veglova--27-og-vegtrafikkloven--7a/id2516259/