Den økende flyktningestrømmen forsterker utfordringene knyttet til den langsiktige bærekraften i velferdsstaten. En rekke spørsmål bør derfor utredes.

-Når så mange kommer på en gang, er det grunn til å spørre hvilke konsekvenser det vil få for produktivitet, lønns- og arbeidsvilkår og den norske modellen, sier Bratten.

Hun minner om at vi lenge har visst at velferdsstaten slik den er organisert og finansiert i dag, ikke er bærekraftig over tid.

- Det nye er at utfordringene vi trodde lå noen tiår foran oss, er her nå. Vi er i ferd med å nå toppen i oljepengebruk. Samtidig øker utgiftene knyttet til demografi, og den store økningen i antall flyktninger utfordrer dette ytterligere, sier Bratten.

Målet om økt produktivitet utfordres

Arbeidsinnvandringen har vært en viktig drivkraft bak den sterke økonomiske veksten i Norge på 2000-tallet. Samtidig har god tilgang på billig arbeidskraft redusert incentivene til å øke produktiviteten i en del bransjer.  Produktiviteten er lavere i bransjer med høy andel innvandrere.

- Når vi nå tar imot tusenvis av flyktninger, som i neste omgang skal integreres i det norske arbeidsmarkedet, må vi stille spørsmål om hva det vil bety for produktiviteten. Norge trenger tiltak som kan øke produktiviteten. Samtidig skal vi integrere en arbeidstakergruppe som statistisk sett har lavere produktivitet, sier Bratten, og understreker at det foreløpig ikke finnes klare svar eller løsninger på dette.

Må integreres i arbeidslivet

Spekter mener det er en grunnleggende forutsetning at flyktninger som skal bo i Norge må delta i arbeidslivet og forsørge seg selv på lik linje med andre.

- Vi må finne løsninger som bidrar til å legge til rette for dette,  derfor er det behov for en bred diskusjon - både for å finne fakta og tiltak, sier Bratten.