På seminaret møter du helseminister Bent Høie og Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen. I tillegg deltar Lars Vorland, adm. direktør, Helse Nord RHF,Inger Cathrine Bryne, adm. direktør, Helse Stavanger HF, Grete Aasved, adm. direktør Aleris Helse AS,- Lars Erik Flatø, adm. direktør, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Erik Magnus Sæther, partner, Oslo Economic, Nils Kvernmo, adm. direktør, St. Olavs Hospital HF og Stein Kinserdal, adm. direktør, Sykehuset i Vestfold HF. 

Hvordan sikre et fortsatt godt helsetilbud?

Med en økende andel eldre i befolkningen,  vil behovene for helse- og omsorgstjenester stige i årene som kommer. Befolkningen forventer at det offentlige skal ta i bruk alle tilgjengelige behandlingsmuligheter, og at tjenestene skal være av ypperste kvalitet, ha kort ventetid og være gratis.

Samtidig vet vi at den økonomiske veksten i Norge vil avta i årene framover og helse- og omsorgstjenesten kan ikke forvente å få den samme ressurstilgangen som før. Selv om de medisinske og teknologiske mulighetene for å gi et godt helsetilbud vil øke betydelig, er det et sannsynlig scenario at gapet mellom behov og tilgjengelige ressurser vil øke fram mot 2040. 

Er ny teknologi og innovasjon nok?

Sektoren selv er utfordret på å dekke gapet ved å ta i bruk nye metoder, teknologi, innovasjoner og nye arbeidsformer. Men er det nok? Vil sektoren de kommende år bli gitt de politiske rammevilkårene som trengs for å kunne tette gapet? Hvilke veivalg står helsepolitikere og toppledere i helsesektoren foran – og hvordan framtiden ser ut fra deres perspektiv? Hvilke virkemidler har vi, og hvordan kan disse tas i bruk for å sikre et bærekraftig helsevesen?

Ny rapport fra Oslo Economics

På seminaret vil vi også legge fram en rapport utarbeidet av Oslo Economics som gir et faglig bakteppe for diskusjonene.  Rapporten vil konkretisere gapet mellom helsetjenestens framtidige ressursbehov og hvordan dette behovet skal møtes, blant annet gjennom å peke på hvilke politiske verktøy som finnes, hvilke valgmuligheter man har og synliggjøre effekten de ulike tiltakene har for bærekraften i den offentlige helsetjenesten.  

Les mer og meld deg på her: Helsepolitiske veivalg 17. februar 2016