Fra 1. juli i år gjelder nye regler i arbeidsmiljøloven. Disse gjør at det kan bli noe enklere å organisere driften i virksomheter som driver 24 timer i døgnet, sju dager i uken, sommer som vinter. Blant annet er reglene for gjennomsnittsberegning av arbeidstiden justert noe, slik at man kan avtale 12,5 timers arbeidsstrekk lokalt i den enkelte virksomhet. Man kan også avtale arbeid i inntil tre søndager på rad.

Som Spekter har påpekt mange ganger før, er endringene et skritt i riktig retning, men det er en lang vei å gå før Stortinget er i mål med å tilpasse arbeidstidsbestemmelsene i loven slik at det passer til moderne drift og moderne mennesker.

Det regjeringsoppnevnte Arbeidstidsutvalget, som skal legge frem sin utredning i løpet av høsten, må komme med forslag om regler som er bedre tilpasset dagens arbeids- og samfunnsliv. I så måte er det mye inspirasjon å hente i Produktivitetskommisjonens første rapport. Der blir behovet for å legge til rette for mer fleksible og enklere måter å organisere arbeidstiden på understreket på en god måte. 

I Spekter legger vi bak oss nok et travelt og begivenhetsrikt halvår. En klar og tydelig norm fra industriens lønnsoppgjør ga oss de magiske 2,7 prosent i ramme. Det har vært mellomoppgjørsforhandlinger i ca 650 overenskomster i Spektervirksomhetene i år, og det er stor lojalitet til rammen. Det er bra, for Norge trenger en dempet lønnsvekst.

Det er imidlertid et dilemma når normen virker både som gulv og tak. Mange virksomheter i Norge, også i Spekter, hadde tjent på et resultat under 2,7 prosent fordi de går en usikker fremtid i møte. Riktignok har også vi sett protokoller med resultater under rammen, men i evalueringen til høsten må vi diskutere med arbeidstakerorganisasjonene hvordan vi i 2016 i enda større grad kan sikre at lønnsoppgjørene på den enkelte bedrift er tilpasset nettopp bedriftens økonomi, fremtidsutsikter, konkurranseevne og produktivitet.

I overenskomstområdet for teatre, orkestre og Den Norske Opera & Ballett har vi foreløpig ikke klart å bli enige. I tillegg til lønn, er også ny pensjonsordning forhandlingstema i dette området. Partene er enige om å ikke videreføre den offentlige tjenestepensjonsordningen for det har rett og slett ikke disse institusjonene økonomi til, men der stopper også enigheten.

Arbeidsgiversiden ønsker en innskuddspensjonsløsning, mens arbeidstakersiden insisterer på å innføre en såkalt hybridpensjon. Å endre pensjonsordning, er ofte betraktet som en beslutning som har et 50-årsperspektiv. Dette er derfor ikke enkle beslutninger for noen. Styret i Spekter har frarådet alle medlemmer å ta i bruk hybridpensjon. Denne ordningen er ikke utprøvd, den gir uforutsigbare utgifter, belaster balansene til bedriftene i altfor stor grad, og sist men ikke minst: den gir ikke de ansatte like gode ytelser når de går av med pensjon som innskuddsordningen.

Den krevende situasjonen som våre medlemmer  i kultursektoren har når det gjelder pensjon, finner vi også igjen i mange andre av våre bedrifter. Flere av våre medlemmer, som for eksempel Sporveien og NRK, har gjennom konstruktiv dialog med de ansattes organisasjoner innført innskuddsordninger til erstatning for ytelsesordninger. Til høsten skal vi ha et erfaringsseminar der vi utveksler erfaringer og gir gode råd om hva som er klok tilnærming for å få til nødvendige endringer i pensjonsordningene.  

Ellers har dette vært et halvår der Spekter blant annet har vært engasjert i jernbanereformen, fritt behandlingsvalg, diskusjoner knyttet til produktivitetskommisjonens rapport og arbeid med utdannings- og kompetansepolitikken. Spekterkonferansen, der vi diskuterte den norske velferdsmodellens fremtid, har ikke minst gitt oss mange anledninger til å fremsnakke viktigheten av høy organisasjonsgrad og samling om viktige verdier i samfunnet vårt. 

Jeg er også stolt og glad over at vi for tiden opplever en rekordhøy interesse for medlemsskap i Spekter. Det er hyggelig, men også et stort ansvar, å få bevise at alle dere nye medlemmer skal være fornøyd med det valget dere har gjort!

Når høsten kommer, står mange store og viktige politiske saker som også berører Spektermedlemmene for tur. Det skal etableres nye foretak innen jernbanen, pensjonsordningen i offentlig sektor skal utredes, fritt behandlingsvalg skal innføres, og regjeringen skal presentere nasjonal helse- og sykehusplan. I tillegg må vi videreføre innsatsen med å utvikle den norske modellen videre. Tett samarbeid mellom myndighetene og arbeidslivets parter, har bidratt til samfunnsutviklingen, omstilling og vekst og til at vi har håndtert krevende tider i konsensus. 

Derfor må vi sørge for fortsatt oppslutning om å organisere seg på både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Jeg mener dessuten det blir viktig at vi innenfor brede kollektive rammer, finner rom for noe mer individuell tilpasning av ordninger - både på jobb og i samfunnet for øvrig.

Men først og fremst skal vi i løpet av høsthalvåret bidra til at alle våre over 200 medlemmer kommer godt i gang med planleggingen av hovedoppgjøret 2016. Det er behov for omfattende endringer hos flere, og vi gleder oss til å bidra slik at vi får videreutviklet tariffavtalene i takt med markedene og samfunnsutviklingen.

Med det ønsker jeg alle en riktig god sommer!