Kontroll og tilsyn er selvsagt nødvendig for å hindre lovbrudd og for å sikre et seriøst og velfungerende arbeidsliv. Samtidig er rendyrket rolleforståelse avgjørende for at tilsynsmyndigheten skal ha legitimitet og tillit. Det er en selvfølge at tilsyn innimellom skal komme uanmeldt for å kontrollere at alt er  som det skal. Men når granskninger og tilsyn kommer hyppig selv om det ikke er mistanke om noe galt, kan ledere og medarbeidere bli mer opptatt av oppfølging og kontroll, enn av kreativitet og utvikling av gode tilbud til kunder og befolkning. 

Helsetilsynet endrer praksis

Statens helsetilsyn har i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet gjennomgått sin kompetanse ved arbeidskonflikter. Konklusjonen samsvarer med det Spekter har hevdet i mange år: Helsetilsynet har verken noen rolle eller hjemmel for å påvirke arbeidsgivers bruk av dispensasjoner ved streik. Helsetilsynet erkjenner dermed at de over tid har tatt en mer aktiv rolle overfor partene enn de har rettslige kompetanse til.

Tilsynet konkluderer selv med at de ikke har noen "rolle eller hjemmel for å pålegge partene i en konflikt å gjennomføre tiltak eller aktiviteter, for eksempel å benytte dispensasjonsordningene". De tar også et oppgjør med den tette kontakten de har hatt med partene: "Vi har hatt en gjennomgang av tidligere praksis med å ha til dels tett kontakt og dialog med partene om gjennomføringen av konflikten, og kommet til at en slik praksis ikke er forenlig med tilsynsrollen og –mandatet, og derfor ikke hensiktsmessig."

Spekter er fornøyd med at Helsetilsynet har kommet til denne konklusjonen. Tilsynsorganene må ha legitimitet og tillit, og dette styrkes gjennom bevissthet. At helsetilsynet endrer praksis får betydning ikke bare for helseforetakene, men også for andre Spektermedlemmer som har oppgaver som kan berøre liv og helse.

Arbeidstilsynet skal evalueres

Spekter ønsker et sterkt Arbeidstilsyn med høy legitimitet og tillit i arbeidslivet og hos den enkelte virksomhet. Dessverre opplever mange av våre medlemmer at Arbeidstilsynet har mistet noe av den nødvendige legitimiteten. Spekter mener dette er beklagelig og har derfor overfor tilsynet foreslått  en ekstern evaluering av Arbeidstilsynet. Senest på Spekterkonferansen 2014 ble tilsynstrykket og metodikk for tilsyn igjen satt på dagsorden.  Etter dette besluttet Arbeidstilsynets at det skal foretas en ekstern gjennomgang i 2015.

Spekter har tidligere gitt konsulentselskapet KPMG i oppdrag å utrede problemstillinger rundt Arbeidstilsynets tilsynsmetodikk. KPMG leverte på bakgrunn av oppdraget rapporten ”Gjennomgang av Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet”. Rapporten var kritisk til Arbeidstilsynet risikobaserte tilsyn, metode og prosess, veiledning og forbedring.