Spekter deltok denne uken på høring i Finanskomiteen på Stortinget i forbindelse med et Dokument  8- forslag om moms og kabotasjekjøring.

Gjeldende rett

Alle næringsdrivende med en årlig omsetning i Norge på mer enn 50 000 kroner skal være momsregistrert. Som hovedregel gjelder dette også for næringsdrivende som ikke har hjemsted i Norge.

Hva er kabotasje?

Kabotasje er transport hvor en transportør fra et land driver transport mellom forskjellige destinasjoner innenfor et annet lands grenser. Kabotasjereglene tillater at en utenlandsk godstransportør fra EU/EØS området kan utføre 3 kabotasjeturer i tilslutning til en internasjonal transport, innenfor en periode på 7 dager etter at den internasjonale lasten er losset. For persontransportkabotasje (turbuss) er det rett til midlertidig å utføre kabotasje i en annen medlemsstat, uten at midlertidighetsbegrepet er nærmere definert.

Omfang

I fjor overleverte en partssammensatt arbeidsgruppe, hvor også Spekter var representert, rapporten ”Kabotasje på veg i Norge”  til samferdselsministeren. 

Rapporten konkluderer med at kabotasjestatistikken er mangelfull og svak. Det finnes noe tilgjengelig statistikk på godstransportkabotasje, men denne er beheftet med stor usikkerhet og varians. For persontransportkabotasje finnes ikke tilgjengelig statistikk.  Det antas likevel at omfanget av kabotasje er økende.

Spekters medlemsvirksomheter, særlig i turbussegmentet, merker at konkurransen er blitt hardere og markedsandelene lavere de siste årene. Dette tilskrives økt kabotasjekjøring, både lovlig og ulovlig.

Årsakene til at norske selskaper taper i konkurransen om oppdragene kan være sammensatte. Utenlandske aktører praktiserer gjerne andre  lønns- og arbeidsvilkår enn norske. Med bakgrunn i lav kontrollvirksomhet, kan det heller ikke utelukkes at manglende etterlevelse av norske skatte- og avgiftsregler spiller en rolle. Dette gir ulike konkurransevilkår, og i tillegg går inntekter som skulle vært tilført det norske fellesskapet tapt.   

Tiltak

Arbeidsgruppen kom med forslag om en rekke tiltak for å bedre situasjonen i bransjen. Samferdselsdepartementet er i ferd med å følge opp flere av disse, så som arbeidet med innføring av obligatorisk bompengebrikker, økte bøtesatser, skjerping av reglene for tilbakeholdsrett, og forsterket kontrollarbeid og samarbeid mellom kontrolletatene.

Å innføre en obligatorisk momsregistrering vil ytterligere kunne bidra til likere konkurranseforhold i bransjen.