Seminaret, som ble arrangert 1. november, samlet ca 70 deltakere fra helseforetakene, de regionale helseforetakene og private leverandører av helsetjenester. Seminaret var det fjerde i rekken innenfor dette temaområdet. Hovedtemaet denne gang var om strategiene for bruk av private nå var i endring, samt hvilke erfaringer Sverige har med sin modell.

Administrerende direktør i Spekter, Lars Haukaas, innledet seminaret med å peke på helsesektorens overordnede utfordringer og behovet for et effektivt samarbeid mellom offentlige og private aktører for å møte disse. Dette var bakgrunnen for at Spekter etablerte denne arenaen for samspill mellom aktørene.

- Må vise at vi mener noe med samarbeid

Stig Grydeland orienterte om arbeidet med strategi for bruk av private i Helse Sør-Øst. Han berørte hvordan Helse Sør-Øst ivaretar sitt "sørge-for" ansvar blant annet gjennom kjøp av helsetjenester fra private leverandører. Han fokuserte på de mulighetene som ligger i å tenke nærmere samarbeid blant annet når det gjelder oppgave og funksjonsdeling, differensierte avtaler, fagområder/behandlingslinjer, privat drift i helseforetakenes bygningsmasse og områdeansvar. Grydeland avsluttet med å si at "vi må vise at vi mener noe med samarbeid".

Lederne for to av de store private leverandørene, Grethe Aasved fra Aleris Helse og Olav Ulleren fra LHL Helse kommenterte signalene fra Helse Sør-Øst og berørte hvilken rolle de så for seg i samarbeid med RHFene. Begge ga støtte til fremtidige strategiske retningen.

Krav, kvalitet og innovasjon

Grethe Aasved berørte helsesektorens utfordringer som gjør at vi må tenke nytt i samspillet mellom offentlige og private helseaktører. Hun ga ros til RHFene for hvordan innkjøpsprosessene i dag ble håndtert, men etterlyste nytenking når det gjelder hva som ble kjøpt. Hva som settes ut på anbud og omfanget er påfallende likt hvert år. Det er også en økende tendens til anbud med konkurranse bare på pris. Hun etterlyste kriterier for kvalitet og lengre avtaler som muliggjør innovativt samarbeid. Aasved berørte behovet for å benytte innovasjonen og ressursene hos private mer kreativt, og å etablere insentivsystemer som gjør pasienten til driveren i helsevesenet. Hun viste også til erfaringer fra Danmark og Sverige og utilsiktede kvalitetsaffekter.

Olav Ulleren berørte også kommende utviklingstrekk og utfordringer. Det innebærer blant annet et sterkt, men ikke så dominerende offentlig helsevesen, økt valgfrihet, større åpenhet og oppmerksomhet på kvalitet og pasientsikkerhet, gap mellom tilbud og forventninger og knapphet på arbeidskraft. Han berømmet også signalene fra Helse Sør-Øst som proaktiv, den bidrar til en tydeligere "sørge-for" rolle og vil kunne gi mer helse for pengene. Ulleren understreket samtidig at det er et vilkår at de private ikke kun er underleverandører, og at det er klare kravspesifikasjoner og transparente avtaler.

Sveriges erfaringer

Henrik Hammar, tidligere regionråd i Skåne, med ansvar for helse og sjukvård, oppsummerte erfaringene fra Sverige. Hammar orienterte om tre områder der nytenking har vært nødvendig, omdanningen av sykehuset i Simrishamn fra akuttsykehus til nærsykehus, mammografi-screening av kvinner i Skåne og anvendelse av lov om valfrihet i Skåne. Erfaringene fra sistnevnte er at politikerne tvinges til å stille presise krav, følge opp resultater og de tvinges til å presisere hva en tjeneste er verdt. Det har også ledet til nye leverandører og bedre tilgjengelighet.

Ideologi eller pragmatisme?

Professor Jan Grund oppsummerte seminaret med betraktninger om hva som har preget helsepolitikken generelt, og diskusjonen om bruk av private spesielt, ideologi eller pragmatisme. Ingen land har funnet resepten for å innfri ambisiøse politiske mål og helsetjenesteorganiseringen vil aldri komme helt på plass, mente Grund. Synet på forholdet mellom offentlig og privat varierer mellom ulike politiske partier og land og endres over tid.  Han mente debatten i Norge de senere år har blitt mer pragmatisk, selv om det fortsatt ligger klare politiske føringer, blant annet i Soria Moria-erklæringene. Grund diskuterte også utfordringen for de regionale helseforetakene i å balansere mellom "sørge-for" rollen og eierrollen. Han avsluttet med å peke på behovet for mer kunnskap om holdbarheten av de politiske argumentene. Grund berømmet også Helse Sør-Øst, som med sin strategitilnærming viste at de var en lærende organisasjon.

- Aktørene må samles om de overordnede utfordringene

Lars Haukaas avsluttet seminaret med å oppfordre til at aktørene samles om de overordnede helsepolitiske utfordringene. Det bidrar ikke til å løse disse utfordringene at aktørene, de offentlige, de private og de ideelle "marsjerer under hver sine faner". Det trigger bare motkrefter, avsluttet Haukaas.