Spekter organiserer mange virksomheter som lever i den offentlige pengestrømmen og offentlige penger er særlig attraktive for kriminalitet. Det er derfor svært høy oppmerksomhet rundt dette hos oss og våre medlemmer.

 – Virksomhetene har i dag en omfattende kontrolloppgave med å påse at det er lovlige lønns- og arbeidsforhold hos leverandører. Stortinget må nå sikre at det er tilstrekkelig ressurser i de tverretatlige A-krimssentrene, og at de får jobbe målrettet og med stor utholdenhet over tid, sa Wikdahl.

Spekter har for øvrig merket seg Regjeringens omtale av den krevende økonomiske situasjonen Norge er i. Når Stortinget nå legger rammer for den økonomiske politikken fremover, er det også grunn til å se nærmere på hvordan fellesskapets midler brukes.

I forrige periode fikk Stortinget tydelige anbefalinger fra både Produktivitetskommisjonen og Arbeidstidsutvalget om at det er nødvendig å se på arbeidstidsbestemmelsene for skift og turnusarbeid. Det er viktig at Arbeidstidsutvalgets forslag nå gjennomføres.

- Mange av Spekter virksomheter leverer velferdstjenester hver dag, hele døgnet hele uka året rundt, innen både helse, kultur og samferdsel. Som kunder, borgere og pasienter forventes det lik kvalitet på de tjenestene hele døgnet, hele uka. Lederne må gis et handlingsrom til å sikre bemanning i samfunnskritiske virksomheter, hele døgnet, hele uka. Det er ikke nok å ha nok folk, det dreier seg vel så mye om å ha nok folk når behovet er der. Lederne må derfor ha siste ord når det skal settes opp arbeidsplaner, sa Wikdahl.

Les Spekters notat til Arbeids- og sosialkomiteén

Se høringen på Stortingets nett-TV