Sammen med fagdirektør Olav Kvam, representerte hun Spekter i høringen. Spekters representanter la vekt på at inkludering må bygge spå kvalifisering som kan gi varig tilknytning til arbeidslivet, og ikke kortsiktig aktivitet. Livslang læring gir livslang mestring, og det vil vise seg å være det viktigste inkluderingstiltaket vi har framover.

– Det betyr at inkluderingstiltak og kvalifisering ses i en sammenheng på tvers av komiteer, departementer og budsjettposter. Det er gode ansatser i dette budsjettet, særlig koplingen mot kompetanse, men det er fortsatt potensiale på andre områder. Det er for eksempel ikke god sammenheng at det sette av midler på integreringstiltak som skal treffe kvinner med innvandrerbakgrunn, samtidig som man opprettholder en kontantstøtte som vi vet bidrar til å holde innvandrere, og spesielt kvinner utenfor arbeidslivet, sa Wikdahl.

Budsjettforslaget bekrefter for øvrig at virkeligheten slik den er beskrevet i Perspektivmeldingen ikke lenger tilhører en fjern fremtid. Ressursene er knappe og de blir knappere. Samtidig stiger behov for og forventninger til velferdsstaten. Gapet mellom ressurser og behov blir mer merkbart. Det betyr at det må drives omfattende omstillingsarbeid i virksomhetene, og da må lederne gis større handlingsrom enn i dag. 

- Virksomhetene i Spekter ønsker å drive sin aktivitet med faste, hele stillinger. Det er best for den enkelte og det er best for kompetanseutvikling og kvalitet på den tjenesten som tilbys. Behovet for deltid, innleie og overtid henger blant annet sammen med at dagens arbeidstidsbestemmelsene i loven ikke er tilpasset skift/turnusarbeid. Det må derfor tas initiativ til å få gjennomført arbeidstidsutvalgets forslag om nye regler for skift/turnusarbeid, avsluttet Wikdahl.

Les hele Spekters innspill her:

Se opptak fra høringen på Stortingets Nett-TV