Barnefamilieutvalget har levert en grundig og helhetlig beskrivelse av det offentliges tilbud og ordninger til barnefamiliene.

Spekter er enig med utvalget i vurderingen av at ordninger som støtter opp om foreldres yrkesaktivitet bør videreføres og forbedres.

Det var et likestillingsmessig tilbakesteg da regjeringen i 2014 reduserte fedrekvoten fra 14 til 10 uker. Fedre tar nå samlet ut færre dager permisjon enn før reduseringen. Regjeringen bør innse feilgrepet og igjen øke fedrekvoten til 14 uker. Utvalget foreslår en todelt foreldrepermisjon, men selv om Spekter er enig i at vi bør komme dit på lang sikt, er vi ikke der enda. En økning til 14 uker vil bidra til mer likestilling ved at kvinner kommer hurtigere tilbake i arbeid enn de ellers ville gjort. Sannsynligheten for at de arbeider heltid økes erfaringsmessig også ved dette.

Utvalgets flertall går inn for å målrette barnetrygden med en omfordeling til familier med lav inntekt. Mindretallet foreslår å videreføre barnetrygden som en universell ytelse til alle barnefamilier, men med en forsiktig beskatning. Spekter deler mindretallets argumentasjon med at det er en reell fare for at en målrettet ytelse vil kunne svekke arbeidslinjen og samtidig svekke oppslutningen om og legitimiteten til barnetrygden om den ikke gis til alle barn.

Spekter er også tydelig på at incentiver som er egnet til å svekke arbeidslinjen, så som kontantstøtte og skatteklasse 2, bør avvikles. Innføring av kvartalsvise barnehageopptak bør etter Spekters vurdering prioriteres, i det vil kunne føre til at særlig kvinner går tilbake i hele stillinger, heller enn å velge deltid en periode. 

Les hele Spekters høringssvar til NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene