SSB-rapporten Bemanningsbehov i spesialisthelsetjenesten mot 2040 viser at bemanningen i sykehus må økes med hele 40 prosent, fra 111.000 til 155.000 årsverk, selv uten en heving av dagens standard på spesialisthelsetjenester.

 - Nok en gang får vi dokumentert at behovet for arbeidskraft, særlig innen helse og omsorg, vil bli enormt de neste tiårene. Det viktigste nå, er å legge til rette for at flest mulig kan jobbe mest mulig og med riktigst mulig kompetanse, og at vi kan lykkes med å øke produktiviteten, sier arbeidslivsdirektør Anne Turid Wikdahl i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

SSB-beregningene forutsetter at befolkningen bruker helsetjenestene like ofte som i dag, og at standarden på tjenesten ikke øker i løpet av perioden. Dersom standarden på helsetjenestene øker med én prosent årlig – målt i ressursbruk per pasient – vil spesialisthelsetjenesten trenge hele 203.000 årsverk i 2040.

-Spekter støtter SSB i at dette ikke er en urealistisk økning fordi forventningene til helse- og omsorgstilbudene antakelig også vil øke, sier Wikdahl.

Arbeidstidsreglene må endres ytterligere

Tidligere i vinter ble arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven endret. Dette kan gjøre det noe enklere å organisere driften i virksomheter som driver døgnet rundt, men det er fortsatt ikke nok til å ivareta behovene i arbeidslivet.

Arbeidstidsutvalget har imidlertid fått et tydelig mandat om å beskrive behovet for arbeidskraft fremover, samt skissere tiltak på hvordan arbeidskraften best mulig kan tas i bruk de kommende tiårene.

Wikdahl mener utvalget må komme med forslag om arbeidstidsregler som er bedre tilpasset dagens arbeids- og samfunnsliv.

- Vi må finne tiltak som blant annet legger til rette for at flere kan jobbe heltid. I dag jobber om lag 38 prosent kvinner og 14 prosent menn deltid. Det er mye arbeidskraft å hente dersom flere kan jobbe mer, og det er verdt å merke seg at hele to av tre deltidsansatte sier de vil jobbe mer dersom de får arbeidstidsordninger som er bedre tilpasset sine behov, sier Wikdahl.

Hun mener det i så måte er mye inspirasjon å hente i Produktivitetskommisjonens første rapport.

- Der blir behovet for å legge til rette for mer fleksible og enklere måter å organisere arbeidstiden på understreket på en god måte, sier Wikdahl.

Må jobbe smartere

SSB mener produktivitetsveksten i spesialisthelsetjenesten fremover vil bli annerledes enn den har vært, og det er mulig at den i større grad enn tidligere vil bli høstet i form av ressursbesparelse.

-Det er verdt å lytte når SSB beregner at en produktivitetsvekst på bare 1 prosent, vil gjøre at bemanningsbehovet i sykehusene i 2040 vil være tilnærmet det samme som i dag, forutsatt uendret standard. Det er med andre ord viktig at vi finner nye og smartere måter å jobbe på, sier Wikdahl.

Viktig å bedre folkehelsen

Et annet forhold som i følge SSB kan redusere bemanningsbehovet, er sunnere livsstil som holder de eldre friskere lenger. Jo sterkere man legger livsstilseffekter til grunn, jo sunnere vil gjennomsnittspersonen med gitt alder være ettersom tiden går. 

Beregningene  i SSB-rapporten viser at bedre folkehelse kan redusere bemanningsbehovet i  sykehusene i 2040 med 6.600 årsverk.

Wikdahl mener det i så måte er positivt at regjeringen gjennom stortingsmeldingen «Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet» har varslet økt satsing på blant annet koordinering, lederutvikling og kompetanse.

- God samhandling og personell med riktig kompetanse er viktig for at pasienter får behandling på rett nivå i helsetjenesten. Det forhindrer unødige innleggelse på sykehus og reduserer andelen reinnleggelser. Det er bra for den enkelte og det er bra for samfunnet, sier Wikdahl.