Partene er enige om at situasjonen i Oslo-Filharmonien tilser at det er behov for å etablere et alternativ til dagens pensjonssystem for å forhindre nedskjæringer og redusert aktivitet og kulturtilbud til publikum. Som følge av frontfagsresultatet, har regjeringen varslet at de vil sette i gang et pensjonsutredningsarbeid. I påvente av dette arbeidet, er partene enige om at det ved Oslo-Filharmonien etableres en midlertidig innskuddspensjonsordning. Ved hovedoppgjøret i 2018, vil partene ta stilling til om den midlertidige ordningen skal fortsette, eller om det kreves andre løsninger.

Enigheten innebærer at ansatte som har fylt 55 år innen 1. juli 2016 opprettholder sin eksisterende ytelsespensjonsordning, dersom de ikke selv ønsker å gå over på ny ordning. Øvrige ansatte meldes inn i innskuddspensjonsordning fra 1. juli 2016.

Lønn

Det er lokalt gitt lønnstillegg i tråd med de inntektspolitiske forutsetningene.