Både statsministeren og finansministeren understreket i sine innledninger at regjeringen ønsker at partene i arbeidslivet fortsatt må bidra for å gjennomføre viktige arbeidslivspolitiske tiltak som inkludering, integrering, bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og for å skape en heltidskultur.  Bratten understreket at Spekter og Spekters medlemmer skal bidra i dette arbeidet.

Fortsatt behov for moderat lønnsvekst

Bratten la videre til grunn at frontfaget må legges til grunn i lønnsoppgjørene i andre sektorer også i år.

-Gjennom frontfagsmodellen vil arbeidstakernes behov for reallønnsvekst balanseres mot bedriftenes behov for en sunn økonomi og vekstkraft. Det er avgjørende at vi alle lytter til frontfaget og de signalene som kommer derfra, sa Bratten.

Hvor lenge skal offentlig sektor ha en pensjonsordning privat sektor ikke har råd til?

Spekter har ved flere anledninger påpekt behovet for at også pensjonsordningene i offentlig sektor fullt ut blir tilpasset pensjonsreformen.

- Det er bra at vi nå har kommet inn i en mer forpliktende prosess, og jeg håper det vil munne ut i en pensjonsordning som blir bedre tilpasset dagens arbeidsliv, og at alle bidrar til dette, sa Bratten.

Spekter mener at vi i Norge bør ha ett felles pensjonssystem for hele norsk arbeidsliv, med et system som bygger på innskuddspensjonsloven.

- De skrittene vi nå tar for å endre den offentlige tjenestepensjonen, bør gå i en slik retning. Barrierene mellom privat og offentlig sektor må reduseres betydelig, slik at det blir enklere å bytte jobb mellom sektorene. Ikke minst må ordningen stimulere bedre til arbeid fremfor pensjon - også i offentlig sektor, sa Bratten.  Hun understreket videre at det fremdeles må være privat sektor som er frontfag når det gjelder AFP, ikke offentlig sektor.

Innsatsen mot arbeidslivskriminalitet må forsterkes

Spekter er godt fornøyd med den økte oppmerksomheten på arbeidslivskriminalitet fra regjeringens side.

- Økende internasjonal konkurranse innebærer dessverre også økende sårbarhet. Dette svekker arbeidstakernes rettigheter, og det kan i noen bransjer også virke konkurransevridende. Det er derfor viktig at vi i trepartssamarbeidet bekjemper dette. Samarbeidet mellom tilsynsmyndighetene, politi, toll og NAV må også forsterkes, slik at vi har treffsikre virkemidler slik at skurkene blir tatt, sa Bratten.

Må finne tiltak som styrker organisasjonsgraden

Hun tok videre til orde for å støtte opp om tiltak som øker organisasjonsgraden på så vel arbeidstaker- som arbeidsgiversiden.

- Vi må våge å gå inn i noen fastlåste diskusjoner. Det er for eksempel en realitet at dagens AFP ordning sparer bedrifter som ønsker å stå utenfor det organiserte arbeidslivet for høye kostnader. Slik det er i dag, er fungerer AFP-ordningen som en konkurranseulempe for det organiserte arbeidslivet, påpekte hun.   

Hun viste også til at de gode hensiktene med allmenngjøring av tariffavtaler, også har som effekt at man sikres tarifflønn uten å være organisert.

-Tiden er nå moden for at vi i trepartssamarbeidet tar en gjennomgripende diskusjon om hvilke reguleringer som både styrker trepartssamarbeid og som sikrer et seriøst arbeidsliv, slik vi alle ønsker, sa Bratten.