Selv om budsjettet kan oppfattes stramt i forhold til handlingsregelen, har oljefondet økt slik at det overføres 125 mrdr kr for å gi balanse i budsjettet. 

Når dette er sagt, er vi spesielt glade for at forslaget til statsbudsjett gir en økning i rammene til spesialisthelsetjenesten og legger til rette for aktivitetsvekst i sykehusene. Budsjettet vil bidra tiI reduserte ventetider og økt pasientsikkerhet. I en fase der det dreier seg om å sikre "sømløshet" mellom sykehusenes spesialisthelsetjenester og kommunenes primærhelsetjenester, trengs det midler for å sikre kvalitet hele veien.

Innen samferdselsområdet er det et godt utgangspunkt at regjeringen oppfyller de første fire år av NTP 2010-2019, men bevilgningene er likevel langt fra det som samfunnet trenger. Med den bevilgningstakten som legges til grunn, vil det for eksempel fortsatt ta en generasjon før vi kan åpne intercitynettet for jernbane - en gang nærmere år 2050!  Dette er milevis fra samfunnets behov, og det er helt nødvendig at regjeringen retter dette opp i den NTP 2014-2023 som skal fremmes over nyttår.

Det er gledelig at regjeringen følger opp bevilgningene innen kulturområdet, og at vi nå er nær en prosent av statsbudsjettet til kulturformål.  Det sentrale er hvorvidt disse midlene kan innrettes slik at de fremmer kulturen på beste måte og at institusjonene kan skape mer kunst og kultur.  For enkelte kulturinstitusjoner er vesentlige deler av disse midlene bl.a. bundet opp til store og økende pensjonskostnader. 

Spekter mener at en tredeling av foreldrepermisjonen ville vært et mer treffsikkert virkemiddel for å styrke kvinners tilknytning til arbeidslivet enn den samlede økningen i foreldrepermisjonen som regjeringen legger opp til i budsjettforslaget.

Regjeringen foreslår avsatt midler til å øke antall læreplasser,  i samsvar med samfunnskontrakten inngått mellom partene, og dette et positivt virkemiddel, sier Haukaas.

Regjeringen understreker på nytt at det er viktig for Norge å opprettholde høy arbeidsinnsats. Sett i lys av dette, mener Spekter at arbeidslivspolitikkens primære mål må være å gjennomføre tiltak som bidrar til at flere kan jobbe mer.