I høringssvaret til Ariansonutvalgets innstilling (NOU 2015:11 "Med åpne kort"), skriver Spekter at lovfesting av et møte mellom helsepersonell, pasient og pårørende ikke er det rette virkemiddelet for forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenestene.

Spekter mener det finnes andre gode og tilstrekkelige måter å forplikte virksomheten til å ivareta pasienter og pårørende etter alvorlige hendelser, uten å forplikte gjennom lov. Lovfestede rettigheter er også byråkratidrivende og krever særskilt oppfølging med tilhørende avsetting av ressurser.

- Det er god grunn til å ha tillit til at ledere og ansatte vil det beste for de man er satt til å betjene. Vi mener man må være ytterst varsom med å rettighetsfeste et tiltak som ansvarlig ledelse normalt sett utarbeider gode rutiner og rammer for når det er nødvendig, sier Larsen.

Ny tiltak må gi klar gevinst

Ariansonutvalget har gitt nærmere 50 forslag til endringer og forbedringer. Spekter mener det er grunn til å vurdere et hvert nytt tiltak og endring i lys av at pasienttilbud skal utføres effektivt og med god kvalitet.

- Økonomiske og personellmessige ressurser må brukes stadig mer hensiktsmessig fremover. Selv om formålet er godt, må derfor alle nye tiltak vurderes i lys av eksisterende tiltak, og gi en klar gevinst dersom de skal iverksettes, påpeker Larsen.

Spekter støtter utvalgets flertall i at det ikke bør etableres en undersøkelseskommisjon. En slik kommisjon vil være et nytt organ i et felt det er det allerede er mange aktører. Flere av disse aktørene har oppgaver som vil overlappe en undersøkelseskommisjon, og det er svært uklart hvilken merverdi en slik kommisjon vil gi. Det kan i tillegg oppfattes som en unødig økning av byråkratiet, der man tar ressurser vekk fra pasientnære aktiviteter, uten at det kommer klart fram hvilken merverdi det har, eller hvor kostnadene skal dekkes inn.

Skeptisk til lovbruddsgebyr

Spekter er også skeptisk til forslaget om å innføre et straffelignende lovbruddsgebyr allerede nå. Varslingsplikten ble lovfestet i 2012 etter en toårig prøveordning. Evalueringen av prøveordningen, konkluderte blant annet med at ordningen ble godt mottatt.

- Det er, så langt vi erfarer, ikke holdepunkter for å si at varslingsreglene brytes hyppig og det bør vurderes grundig om det i dette tilfelle er et egnet virkemiddel, sier Larsen

Tilsyn må være konstruktive

Det er allmenn enighet om at det er hensiktsmessig at en uavhengig instans på samfunnets vegne ser til at tjenestene drives i samsvar med lov og forskrift.  Spekter mener alle offentlige tilsyn må utføre sin rolle på en måte som bidrar konstruktivt til hvordan tjenestene utøves og forbedres. 

-All tilsyn og kontroll er ikke nødvendigvis god kontroll. Spekter har i en tid engasjert seg i hvordan ulike tilsyn forstår sin rolle og ivaretar sine oppgaver. Dessverre får vi tilbakemeldinger som indikerer at jakten på avvik ofte fremstår som viktigere enn det å bidra til gode rammebetingelser for læring, utvikling og innovasjon i virksomheten, sier Larsen.

Spekter mener det er avgjørende at tilsynsorganene har legitimitet og tillit i virksomhetene, slik at de bidrar i utvikling av sikre og trygge tjenester til befolkningen. Tilsynene må være transparente og gjennomgås jevnlig for å sikre at de utøver sin rolle profesjonelt og med god kvalitet.