I Norge er det stor grad av enighet om mange av de overordnede velferdspolitiske målene. Verdier som likhet, trygghet og kvalitet er sentrale for våre velferdstjenester, og de aller fleste – uansett partifarge – kan slutte seg til disse.

De politiske slagene nasjonalt og lokalt, står derfor gjerne om virkemidlene. Ikke sjelden ser vi at de ideologiske kjepphestene slippes løs i fri dressur, og debattene handler mer om hvem som skal, bør og kan levere velferdstjenester, fremfor hva innholdet i tjenestene skal være. Ofte blir posisjonene så fastlåst at det politiske handlingsrommet blir begrenset. I denne publikasjonen presenterer vi et svært godt eksempel på hvilke resultater politikere med ulik politisk farge kan skape – sammen. Siv Jensen og Øystein Djupedal forteller om hvordan de parkerte kjepphestene og tok samfunnsansvar når barnehageforliket ble inngått. Resultatene taler for seg. Gjennom kraftfull pragmatisk politisk handling har de vist at politikk virker. I dag er det tilnærmet full barnehagedekning – takket være at også private barnehager ble bedt om å bidra.

Samfunnsansvar er fellesnevneren for Spekters medlemsvirksomheter som leverer tjenester innen helse, omsorg, barnehager og rehabilitering. Noen av dem forteller her om hvordan de jobber med kvalitet, nytenkning og innovasjon, og hvordan de bidrar til at også oppdragsgiveren skal kunne levere bedre tjenester. For Spekter er det viktig at disse stemmene kommer fram i en opphetet ideologisk debatt der nyansene i for stor grad forsvinner, og der mytene rår grunnen.

Det er det offentliges ansvar å sørge for velferdstjenestene, men med pragmatiske politikere og aktører som tar samfunnsansvar, bygger vi landet.

I debatten ønsker noen å fremstille offentlige virksomheter som sendrektige og private som mer effektive. Andre fremstiller private kommersielle aktører som som kyniske og drevet av profitthensyn, og mener at ideelle og offentlige leverandører kun drives av mer høyverdige verdier. Dette er myter som gjentas, og som tidvis preger den den politiske debatten.

I denne publikasjonen sier anerkjente forskere som Jørn Rattsø og Kåre Hagen at vi framover må bruke samfunnets samlede ressurser på en bedre måte enn i dag, og at vi må tenke nytt for å øke produktiviteten.

Det er et faktum at vi står overfor store demografiske endringer, som vil være utfordrende for velferdsstatens bærekraft i fremtiden. Vi eier utfordringen sammen – og vi eier løsningen sammen. Vi har behov for alle som kan levere gode og effektive velferdstjenester. Gjennom aktører som tar samfunnsansvar, og pragmatiske politikere, bygger vi landet.