At virksomhetene tilbyr læreplasser kan også anses som et viktig samfunnsoppdrag, hvor lærebedriftene både bidrar til å utvikle arbeidskraft for sektoren, og til at flere unge får økt sannsynlighet for varig tilknytning til arbeidslivet gjennom oppnådd yrkeskompetanse.

Partene i arbeidslivet og myndighetene har gått sammen om å signere "Samfunnskontrakt for flere læreplasser". Her forplikter avtalepartene seg til å bidra til felles innsats for å øke antallet læreplasser.

Den første Samfunnskontrakten ble inngått for perioden 2011-2015, mens den gjeldende Samfunnskontrakten ble inngått for perioden 2016-2020. Denne er forlenget til å vare ut 2021 da arbeidet med å fornye samfunnskontrakten ble forsinket på grunn av koronapandemien.

Målet i samfunnskontakten er at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass. Dette er et ambisiøst mål som bare kan nås gjennom en langsiktig felles innsats. Det er avgjørende at fagopplæringen er forankret i relevante bransjer og sektorer, at arbeidslivet ser lærlingordningen som en sentral rekrutteringskanal for fagarbeidere og at det å ta inn lærlinger forstås som et viktig samfunnsansvar. 

Spekter mener partene i arbeidslivet og myndighetene må fortsette samarbeidet om å etablere flere læreplasser, og har tatt initiativ til å arrangere møteplass for lærebedrifter jevnlig.

Spekter avholder også konferanser der dette temaet settes på agendaen, i samarbeid med relevante arbeidstakerorganisasjoner. Utover dette skal Spekter høsten 2021 for tredje gang gjennomføre lærlingeundersøkelsen, for å innhente kunnskap om erfaringer og behov knyttet til lærlinger hos medlemsvirksomhetene.

Samfunnskontrakt for flere læreplasser 2016-2020 finner du under dokumenter på denne siden.