Spekters samferdselspolitikk utvikles i samarbeid med Spekters medlemmer. Administrasjonen henter inn medlemmenes synspunkt i aktuelle saker, og forankrer uttalelser og posisjoner underveis og før kontakt med myndighetene og andre aktører. Spekters Sektorråd samferdsel gir råd til styret og administrasjonen i disse sakene.

Spekter mener:


Investeringsbeslutninger må baseres på en god forståelse for transportbehovet
Investeringer og etablering av ny infrastruktur tar lang tid og har lang levetid. Det er avgjørende at det etableres god kunnskap om det faktiske transportbehovet før investeringene besluttes. 

Vedlikehold må prioriteres først
Vedlikehold må prioriteres først, slik at verdier, framkommelighet, pålitelighet og sikkerhet i infrastrukturen ivaretas. Det store vedlikeholdsetterslepet på vei og jernbane må reduseres. Når vedlikeholdssituasjonen er god, kan nybygging prioriteres.

Handlingsregel for samfunnsøkonomisk nytte
Det bør innføres en handlingsregel for samfunnsøkonomisk nytte som skal bidra til at de prosjektene som gir mest tilbake til samfunnet prioriteres først.

Nasjonal transportplan må handle om transport, ikke bare om infrastruktur
Nasjonal transportplan (NTP) må være mer enn en statlig infrastrukturplan. NTP må fylle rollen som det grunnleggende dokumentet for utvikling av norsk samferdsel – en samferdselsplan som baserer seg på befolkningens og næringslivets transportbehov sammen med samfunnets ønskede region‐ og byutvikling. For å lykkes, må planen basere seg på god kunnskap om person- og godstrafikkmarkedet. NTP må suppleres med en overordnet og forpliktende plan for utvikling av kollektivtrafikken, som i større grad reflekterer markedets behov for knutepunkter og sømløse reiser.

Styre bedre i stort og mindre i smått
Stortinget bør i større grad styre gjennom overordnede mål, rammer, tiltak og finansiering, for å oppnå raskere framdrift, større fleksibilitet i møte med ny teknologi, og bedre kostnadseffektivitet.

Jevn innsats i vedlikehold og investeringer er bedre enn skippertak
Jevnt og forutsigbart volum på vedlikehold og investeringer er mer effektivt enn å veksle mellom stillstand og skippertak. Det sikrer en bedre ressursutnyttelse av pengene som brukes i sektoren, og sikre at kompetansen beholdes og utvikles i leverandørmarkedene.