For at utviklingen i kollektivtrafikken skal bli en suksess, trenger vi virkemidler og organisering som får aktørene til å trekke i samme retning. Vi må skape funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner. Politikken må sette de overordnede målene og rammene, mens kundens og markedets nåværende og framtidige behov må være styrende for løsningene. For å få dette til, anbefaler Spekter å:

  • Utvikle en nasjonal kollektivtransportplan som kombinerer fleksibilitet i møte med endringer i etterspørsel og teknologi med nødvendig forutsigbarhet for gjennomføringen.
  • Bruke samfunnsnytte som prioriteringskriterium nummer én.
  • Utnytte eksisterende infrastruktur bedre, gjennom bedre vedlikehold og økonomiske incentiv overfor brukerne, kombinert med nye teknologiske løsninger og mer fleksibel arbeidstid og -sted.
  • Utnytte transportartenes fortrinn, unngå parallellitet.
  • Fortette i og ved transportknutepunkt.
  • Øke effektiviteten gjennom konkurranse innenfor målrettede rammer.
  • Bruke eiendomsutvikling og grunneierbidrag som inntektskilde ved utbygging.