For å opprettholde og utvikle det norske velferdssamfunnet er vi avhengig av økt innenlands konkurransekraft som igjen bidrar til økt verdiskapning i Fastlands-Norge. Næringspolitikken, arbeidslivspolitikken, velferds‐ og verdiskapingspolitikken og samferdselspolitikken henger sammen. Funksjonelle og attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner er en viktig nøkkel for å lykkes. Arbeidslivet har behov for å mobilisere mer arbeidskraft, og mer effektive reiser til og fra arbeid vil bidra til dette.

Spekter ønsker å oppnå økt mobilitet og redusert miljøbelastning på en mer kostnadseffektiv måte. For å oppnå det er samfunnet avhengig av en effektiv utvikling og bruk av transportårene. Spekters strategi for kollektivtransporten er ment å være et svar på hvordan vi kan løse disse utfordringene.