Spekter jobber for at offentlige eiere utøver eierskapet i tråd med prinsippene for god eierstyring. Tydelig ansvars- og rolledeling mellom eier, styret og daglig ledelse er en viktig del av dette.

Eierstyringsprinsippene, sammen med statens mål som eier, legger grunnlaget for hvordan staten utøver sitt eierskap. Prinsippene gjelder for eierskapsutøvelse både i heleide og deleide selskaper.

Spekter mener de vedtatte statlige eierskapsprinsippene gir gode spilleregler for styringsdialogen og relasjonen mellom eier, styret og virksomhet. I eierskapsutøvelsen vektlegger vi følgende

  • Mindre detaljstyring, det vil si at det bør styres «mer i stort og mindre i smått», noe som i praksis betyr at den politiske styringen skal være mer overordnet, og mindre detaljfokusert.
  • Tydelighet, i forhold til hva som forventes av virksomheten.
  • Forutsigbarhet, særlig når det gjelder økonomiske rammebetingelser som avkastnings- og utbyttepolitikk.
  • Rolleklarhet, det vil si at det er klarhet med hensyn til hvilken rolle staten opptrer i, og at det er en klar rolle- og ansvarsdeling mellom eier, styret og virksomheten.
  • Likebehandling, som innebærer at ikke statlig eide bedrifter pålegges andre krav enn konkurrerende virksomheter, med mindre dette kompenseres for.

Videre har vi vært opptatt av at det finnes andre virkemidler for å utøve sektorpolitikk enn gjennom eierrollen. Vi tenker da på konsesjoner, statlig kjøp, lover og regler mv.