Kvalifisering og satsing på kompetanse må fortsatt være hovedstrategien i inkluderingsarbeidet. Det skal ikke etableres egne støtteordninger for flyktninger. Eksisterende ordninger må gjøres mer målrettet og skreddersydd for å få flyktninger raskere i jobb, det gjelder også ordningen med «hurtigspor» - en samarbeidserklæring mellom arbeidslivets parter og regjeringen for å få flyktninger raskere i jobb.

Spekter og de øvrige partene i arbeidslivet har sammen med myndighetene utformet en samarbeidserklæring (se dokument til høyre) med en del premisser for arbeidet med integrering i arbeidslivet. Dette er særlig knyttet til integrering av flyktninger.

Fakta: 

  • I 2018 var andelen deltakere i introduksjonsprogrammet som var sysselsatt eller i utdanning et år etterpå på 63 prosent
  • I følge SSB sin registerbaserte statistikk var 58,2 prosent av innvandrerkvinner sysselsatt, mot 63,8 prosent i hele befolkningen, og 64,8 prosent av innvandrer menn mot 68,8 prosent i hele befolkningen.

Spekter mener:

  • Innvandreres yrkesdeltakelse må styrkes.
  • At kontantstøtten er en ordning som svekker kvinners, og særlig innvandrerkvinners, tilknytning til arbeidslivet, og at den derfor bør fjernes.