Kvalifisering og satsing på kompetanse må fortsatt være hovedstrategien i inkluderingsarbeidet. Det skal ikke etableres egne støtteordninger for flyktninger. Eksisterende ordninger må gjøres mer målrettet og skreddersydd for å få flyktninger raskere i jobb, det gjelder også ordningen med «hurtigspor» - en samarbeidserklæring mellom arbeidslivets parter og regjeringen for å få flyktninger raskere i jobb.

Spekter og de øvrige partene i arbeidslivet har sammen med myndighetene utformet en samarbeidserklæring (se dokument til høyre) med en del premisser for arbeidet med integrering i arbeidslivet. Dette er særlig knyttet til integrering av flyktninger.

Spekter vil fjerne ordninger som svekker kvinners, og særlig innvandrerkvinners, tilknytning til arbeidslivet. Spekter mener kontantstøtten er en slik ordning og at den derfor bør fjernes.

Fakta: 

  • I 2018 var andelen deltakere i introduksjonsprogrammet som var sysselsatt eller i utdanning et år etterpå på 63 prosent
  • I følge SSB sin registerbaserte statistikk var 58,2 prosent av innvandrerkvinner sysselsatt, mot 63,8 prosent i hele befolkningen, og 64,8 prosent av innvandrer menn mot 68,8 prosent i hele befolkningen.