Spekter har fulgt utviklingen av Springbrett, og i november 2017 kom rapport nummer to, som går nærmere inn på de erfaringene ledere, deltakere og NAV har med Springbrett.

Springbretts formål er å realisere delmål 2 i IA-avtalen ved å sette etablering og oppfølging av arbeidstreningsplasser for personer med nedsatt arbeidsevne i system. 

Nesten 40 prosent av de som har vært i arbeidstrening ved Vestre Viken har fått lønnet arbeid i det ordinære arbeidslivet. Springbrett fremstår som et vinn-vinn opplegg for alle involverte. I tillegg til at mange av deltakerne har kommet i ordinært arbeid, har lederne ved Vestre Viken fått hevet sin inkluderingskompetanse og er villige til å ta mot flere på arbeidstrening etter denne metodikken. NAV-ansatte som har arbeidet med Springbrett mener de har kommet tettere på arbeidsgiverne og oppnår bedre resultater gjennom Springbrett enn ved tradisjonell arbeidstrening.

Springbrett viser også at et tett og tillitsfullt samarbeid mellom NAV og virksomhet gir resultater.

Springbrett-rapportene er finansiert av Spekter og Arbeids- og sosialdepartementet.